Rektorska Komisja ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Zarządzeniem Nr 222/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 17 grudnia 2020 roku, powołano Rektorską Komisję ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Do zadań Komisji należy opiniowanie projektów badań naukowych z udziałem ludzi, w tym stanowiących podstawę:

  1. projektów finansowanych z dotacji MEiN, NCN i innych źródeł;
  2. prac dyplomowych;
  3. prac doktorskich;
  4. prac wykonywanych w ramach działalności sekcji Kół Naukowych,
- pod kątem ich zgodności z zasadami etyki i poszanowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników projektu badawczego.

Komisja działa w oparciu o regulamin

Przewodniczącego i członków Komisji powołuje Rektor.

Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji sprawuje Prorektor ds. Nauki

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr Ewa Piątkowska