Aktualności

10 czerwca 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dobiegły końca konsultacje prac dyplomowych studentów kierunku Architektura Krajobrazu. Konsultacje prowadzili przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Pracownicy i Studenci dziękują MPOIA RP za cenne uwagi i poświęcony czas.

# # #


6 czerwca 2024 # # #

» Staż badawczy w Malawi w ramach projektu Horyzont

W dniach 22 lutego – 23 marca 2024 r. dr inż. Barbara Czesak z @KGPiAK odbyła staż badawczy w Malawi na Uniwersytecie Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources-LUANAR w ramach projektu RISE-Highlands.3.

# #

Na seminarium @KGPiAK w dniu 17 maja br. dr inż. Barbara Czesak przedstawiła cele i pierwsze rezultaty stażu.

W ramach projektu Highlands 3 prowadzone są badania inicjatyw zrównoważonego rozwoju w terenach podgórskich i górskich. Działania badawcze obejmują m.in. spotkania z mieszkańcami obszarów górskich, a także z lokalnymi liderami inicjatyw gospodarczych i społecznych. Dr inż. Barbara Czesak koordynowała i realizowała zadania kartograficzne związane z  mapowaniem inicjatyw odnotowanych w ramach projektu.


1 czerwca 2024 # # #

» Międzynarodowa konferencja naukowa GeoSen

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu oraz partnerzy projektu – Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, GEOMATIC Michał Wyczałek-Jagiełło i CORAmaps GmbH – zapraszają na międzynarodową konferencję naukową podsumowującą projekt „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego” GeoSen.

#


24 maja 2024 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

W piątek 24 maja 2024 roku odbyło się szkolenie z aplikacji internetowych GeoSen GeoQuesta, tj. modułu geoankieta oraz geoportalu, które miało charakter testowania narzędzi do analizy i wizualizacji. Szkolenie poprowadzili: Michał Wyczałek-Jagiełło oraz Michał Dehmel z GEOMATIC, we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Więcej na stronie internetowej projektu GeoSen.

# #

Pobierz program szkolenia


17 maja 2024 # # #

» Wizyta przedstawicieli firmy ZANO

17 maja 2024 r. miała miejsce wizyta Pana Prezesa firmy ZANO Mirosława Zarotyńskigo wraz z zespołem w ramach prowadzonej współpracy z Katedrą. Na spotkaniu omówiono i przyjęto plan dalszej współpracy.

# # #

Galeria fotografii


25 kwietnia 2024 # # #

» IV Wodny Okrągły Stół 2024, Woda w rolnictwie – szanse i zagrożenia 

24 kwietnia 2024 w Budynku H14 Politechniki Wrocławskiej miał miejsce IV Wodny Okrągły Stół w ramach Międzynarodowego Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia, który zaplanowany jest na 15-16 października 2024. Dyskusje podczas IV Wodnego Okrągłego Stołu odbywały się pod hasłem „Woda w rolnictwie – zagrożenia i szanse”. Istotną kwestią jest zagadnienie dostępnej ilości wody zarówno dla produkcji rolnej jak i ekosystemów naturalnych. Poruszona została także kwestia wpływu rolnictwa na jakość wód, ale także form krajobrazu, bioróżnorodności i w pewnym zakresie skład atmosfery. Podmiotem obrad były więc kluczowe zagadnienia dla realizacji powyższego tematu: zasoby wodne, jakość wód oraz trendy i wyzwania.

#
prof. dr hab. inż. Józef Hernik; fot. MPWiK Wrocław

Rolnictwo w erze zmian
Jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o rolnictwo. Model rolnictwa się zmienia: od pewnego czasu rolnictwo jest częścią zmian globalnych, których nie mieliśmy do tej pory – powiedział Józef Hernik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zaznaczając jednocześnie, że w Polsce jest coraz mniej uniwersytetów rolniczych, a te, które z rolnictwem są kojarzone, stopniowo ewoluują w uniwersytety przyrodnicze.

Więcej na stronach internetowych:


15 kwietnia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Pracownik @KGPiAK dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK został edytorem czasopisma Journal of Environmental Management (JEMA) wydawanego przez Elsevier. JEMA jest prestiżowym czasopismem naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor na poziomie 8,7 (na rok 2023). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

#


12 kwietnia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Dr inż. Karol Król, prof. URK z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK pokieruje dwoma mini-projektami naukowo-badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy mapowania muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce (akronim DigiMap), drugi zaś digitalizacji „dziedzictwa kulinarnego Babci Józi” (akronim BaJa). Jednym z celów projektu DigiMap jest opracowanie wykazu oraz mapy muzeów cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce, jako podstawy dla „Turystycznego szlaku cyfrowego dziedzictwa kulturowego w Polsce”. Natomiast celem głównym projektu BaJa jest mapowanie słów kluczowych znajdujących się w zeszytach („białych krukach”) spisanych przed II wojną światową przez Józefę Kmieć z Tarnowa, przy pomocy narzędzi AI, w tym modelu językowego Generative Pre-trained Transformer (GPT) w ramach Natural Language Processing (NLP). Projekty są realizowane w latach 2024-2025, a łączna pula pozyskanych środków to blisko 110 tys. zł.

Działania są realizowane w Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego i otrzymały finansowanie z projektu „Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki pod nazwą „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID/SP/0039/2024/01).


4 kwietnia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

W środę 3. kwietnia 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a firmą ZANO, producentem elementów małej architektury, mebli miejskich oraz wyposażenia parków i ogrodów.
W imieniu Uniwersytetu Rolniczego umowę podpisał prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Firmę ZANO reprezentował właściciel – Pan Mirosław Zarotyński. Zgodnie z intencją umowy, Uniwersytet Rolniczy oraz ZANO wspólnie realizować będą:

 • prace o charakterze badawczo-rozwojowym,
 • działania w celu uzyskania dofinansowani dla poszczególnych przedsięwzięć oraz współwystępowania przy realizacji projektów,
 • inne działania związane z zakresem prowadzonej pracy badawczo-rozwojowej.

Efektem w wymiarze badawczym mogą być, między innymi, publikowane w czasopismach naukowych i popularnonaukowych wyniki współprowadzonych prac. Zobowiązania Uniwersytetu Rolniczego wynikające z podpisanego porozumienia będą realizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.


27 marca 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

W środę 20 marca 2024 roku gościli w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu przedstawiciele Universidad Nacional de Colombia, Medellín (UNAL). W spotkaniu uczestniczyli:

 • Juan Camilo Restrepo Gutiérez – Rektor UNAL,
 • Juan Carlos Loaiza Usuga – profesor UNAL,
 • prof. dr hab inż. Piotr Herbut – koordynator dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
 • prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik @KGPiAK wraz z pracownikami katedry.

# # # #

UNAL jest największym uniwersytetem w Kolumbii, a także jednym z największych i najważniejszych na obszarze Ameryki Łacińskiej. Podczas spotkania omawiano sprawy naukowe i dydaktyczne, wymieniając się doświadczeniami z pracy uniwersyteckiej.


5 marca 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naukowym pracowników @KGPiAK:

Cegielska, K., Kukulska-Kozieł, A. Hernik, J. (2024). Green Neighbourhood Sustainability Index – A measure of the balance between anthropogenic pressure and ecological relevance. Ecological Indicators, 160, 111815. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111815

#

Artykuł finansowany z funduszy projektu naukowego Artificial intelligence and geodata for sensibilisation of local communities for sustainable spatial development (GeoSen) (WPN/4/65/GEOSEN/2022), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz z subwencji naukowej w ramach dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.


4 marca 2024 # # #

» Wyjazd badawczy Horyzont 2020 – Highlands 3

Pracownicy @KGPiAK 28 lutego 2024 r. zakończyli 5-tygodniową wizytę badawczą w Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA) w Argentynie w ramach projektu Horyzont 2020 – Highlands 3 – MSCA – RISE – 2019.  

# # #
W wyjeździe wzięli udział dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr Julia Gorzelany i dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK. Więcej fotografii...

W trakcie wizyty badawczej pracownicy KGPiAK wykazali się istotną aktywnością naukową obejmującą badania społeczno-przestrzenne, w szczególności: 1) przeprowadzenie analiz przestrzennych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych w celu identyfikacji głównych kierunków zmian pokrycia terenu na obszarach podgórskich, 2) przeprowadzenie badań terenowych wykorzystując metodę spaceru badawczego o charakterze inwentaryzacyjno-urbanistycznym w celu weryfikacji zidentyfikowanych trendów, 3) przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z argentyńskimi producentami owoców i warzyw oraz kadrą zarządzającą w Valle de Uco. Wywiady miały na celu identyfikację problemów i potencjalnych konfliktów na obszarach podgórskich.

Ponadto, pracownicy KGPiAK wraz z pracownikami IANIGLA wzięli udział w spotkaniu w Instytucie Geografii na Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) w Mendozie, gdzie omawiali wspólne tematy badawcze i dyskutowali na temat podjęcia współpracy instytucjonalnej, w tym podpisania dwustronnej umowy o współpracy. W trakcie wizyty badawczej, pracownicy URK nawiązali też liczne relacje i kontakty, nie tylko z naukowcami z Argentyny, ale także z Kuby oraz Austrii.


16 lutego 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 14 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Na spotkaniu omówiono szczegóły dalszej współpracy w zakresie zajęć dydaktycznych dla studentów @UR_WISiG. W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

# # #

W spotkaniu ze strony URK uczestniczyli:
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia,
dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu,
prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.


5 lutego 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

W czwartek 1 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich o. Kraków z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na spotkaniu omawiano szczegóły współpracy w zakresie zajęć dydaktycznych dla studentów @UR_WISiG.

# #

W spotkaniu ze strony TUP o. Kraków uczestniczyli:
dr inż. arch. Marceli Łasocha – Prezes TUP oddział Kraków,
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, prof. PK – członek zarządu TUP oddział Kraków,
dr inż. arch. kraj. Agata Walczak – członek TUP oddział Kraków,
mgr Paweł Krupa – członek TUP oddział Kraków.

W spotkaniu ze strony URK uczestniczyli:
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia,
dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna,
prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik @KGPiAK.


2 lutego 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Międzywydziałowy zespół z Katedr: Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @KGPiAK @UR_WISiG oraz Ekologii i Hodowli Lasu otrzymał dofinansowanie w międzynarodowym konkursie EIG CONCERT-Japan 10: Solutions for Carbon-Neutral Cities. European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu wspieranie i wzmacnianie współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji między regionem europejskim a Japonią.

#

Projekt Investigating the Role of GREENery to Improve Climate Resilience, Water, Soil and Air QUALity in Dense Urban Fabric (GREENQUAL) będą realizować przedstawiciele czterech jednostek: Uniwersystetu Óbuda (Węgry), F4STER – Future 4 Sustainable Transport and Energy Research Institute Co. (Węgry), Uniwersytetu Osaka (Japonia) oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Polska). Koordynatorem głównym projektu jest Dr. Viktória Sugár (Óbuda University, Węgry). Rolę koordynatora krajowego pełni dr inż. Barbara Czesak z @KGPiAK. Zadaniem zespołu z URK jest m.in. analizowanie zmian pokrycia terenu oraz dostępności zieleni miejskiej Krakowa, Budapesztu i Osaki, a także badanie stanu gleby miejskich terenów zieleni.


1 lutego 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Zapraszamy do lektury publikacji naukowej pracowników @KGPiAK, która powstała we współpracy z Katedrą Landscape Planning and Regional Developmen oraz Katedrą Landscape Protection and Reclamation z Hungarian University of Agriculture and Life Sciences w Budapeszcie, a także Spectra Centre of Excellence of the EU ze Slovak University of Technology in Bratislava. Artykuł pt. 'Policy instruments as a trigger for urban sprawl deceleration: monitoring the stability and transformations of green areas' opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.

#

Publikacja jest efektem stażu naukowego dr inż. Katarzyny Cegielskiej, dr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Tomasza Noszczyka, prof. URK zrealizowanego w Hungarian University of Agriculture and Life Sciences w Budapeszcie w październiku 2022 r. Celem pracy było zidentyfikowanie głównych trendów w transformacjach pokrycia terenu spowodowanych niekontrolowanym rozwojem terenów podmiejskich trzech miast Europy Środkowej i Wschodniej (poziom NUTS 3: Pest Counkty, region Bratysławy i podregion krakowski). Więcej w artykule:

 • Filepné Kovács, K., Varga, D., Kukulska-Kozieł, A., Cegielska, K., Noszczyk, T., Husar, M., Ondrejicka, V., Valánszki, I. (2024). Policy instruments as a trigger for urban sprawl deceleration: monitoring the stability and transformations of green areas. Sci Rep 14, 2666. https://doi.org/10.1038/s41598-024-52637-9

 25 stycznia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

Zapraszamy do lektury publikacji naukowej pracowników @KGPiAK, która powstała we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu Istanbul University – Cerrahpaşa. Artykuł pt. Directions of land degradation in the greater Istanbul metropolitan area: A view from four decades opublikowano w czasopiśmie Land Degradation & Development (200 pkt. wg MNiSW; IF 4.7).

Publikacja jest efektem stażu naukowego dr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł, prof. URK, dr inż. Tomasza Noszczyka, prof. URK oraz dr inż. Katarzyny Cegielskiej zrealizowanego w Katedrze Architektury Krajobrazu Istanbul University – Cerrahpaşa w lipcu 2023 r. Celem pracy jest zbadanie wielkości i kierunków transformacji pokrycia terenu w Stambule w latach 1984-2022. Więcej w artykule:

 • Bayraktar, S., Cegielska, K., Sökmen, E. D., Noszczyk, T., Yener, S. D., Kukulska-Kozieł, A. (2024). Directions of land degradation in the greater Istanbul metropolitan area: A view from four decades. Land Degradation & Development, 1–17. https://doi.org/10.1002/ldr.5012

 20 stycznia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

15 stycznia 2024 roku podczas Spotkania Noworocznego w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej wręczono nagrody dla osób i organizacji związanych z miastem Częstochowa. Wśród nagrodzonych znalazła się studentka kierunku Architektura Krajobrazu Pani inż. Klaudia Chabinowska, wyróżniona w kategorii: Nagroda Prezydenta Miasta za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy.

#

Pani Kaludia otrzymała wyróżnienie oraz czek na 1 tys. zł za pracę inżynierską „Projekt koncepcyjny modernizacji skweru Solidarności w Częstochowie” zrealizowaną pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk z @KGPiAK. Gratulujemy!

Źródło: https://www.czestochowa.pl


17 stycznia 2024 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

W środę 17 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie z przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z pracownikami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy w zakresie zajęć dydaktycznych dla studentów @UR_WISiG. W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

#

W spotkaniu ze strony URK uczestniczyli:
dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK – Prorektor ds. Kształcenia,
dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji,
dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu,
dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK – Prodziekan ds. kierunków: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna,
prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.


16 stycznia 2024 # # #

» Międzynarodowy konkurs studencki, 2023/2024

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu ogłasza międzynarodowy konkurs studencki Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)” (Decision No. 67/2023 of the Rector of the Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Kraków). Organizatorem konkursu jest @UR_Krakow, @UR_WISiG@KGPiAK, przy udziale Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie. Do pobrania dokumentacja konkursowa.

#

Nagrody: I miejsce – 1000 euro; II miejsce – 600 euro; III miejsce – 400 euro. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk (magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl) oraz dr inż. arch. Barbara Olczak (barbara.olczak@urk.edu.pl).

Zapraszamy do udziału!


20 grudnia 2023 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

Liczne w ostatniej dekadzie wydarzenia, trudne do przewidzenia i o gwałtownym przebiegu, takie jak m. in. kryzysy gospodarcze, pandemia Covid-19 czy konflikty zbrojne, istotnie wpływają na funkcjonowanie regionów i codzienne życie ich mieszkańców. Niniejsza praca wykonana w ramach projektu GeoSen wypełnia lukę badawczą poprzez identyfikację wpływu turbulentnych wydarzeń na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin położnych w południowej Polsce.

#

W artykule przedstawiono nowe podejście do analizy 3 spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs*): przemysł, innowacje i infrastruktura, zmniejszanie nierówności oraz zrównoważone miasta i społeczności, tj. odpowiednio  Industry, Innovation and Infrastructure (SDG 9), Reduced Inequality (SDG 10), Sustainable Cities and Communities (SDG 11). Wskaźnikowa analiza rozwoju społeczno-gospodarczego została rozszerzona o aspekty przestrzenne, w tym związane z pokryciem i zagospodarowaniem terenu. Więcej w artykule:

Król, K.; Kukulska-Kozieł, A.; Cegielska, K.; Salata, T.; Hernik, J. (2024). Turbulent Events Effects: Socioeconomic Changes in Southern Poland as Captured by the LSED Index. Sustainability, 16(1), 38. https://doi.org/10.3390/su16010038

*The 2030 Agenda for Sustainable Development (https://sdgs.un.org)


18 grudnia 2023 # # # 

» Seminarium naukowe

15 grudnia 2023 roku w Tomaszowicach na terenie gminy Wielka Wieś odbyło się seminarium naukowe @KGPiAK pt. Badania interdyscyplinarne i intersektorowe Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. W sesji referatowej zostały zaprezentowane wybrane nurty badawcze pracowników Katedry, w tym związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, terenami zieleni, zrównoważoną zielenią miejską, kształtowaniem i waloryzacją krajobrazu, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, zmianami pokrycia i użytkowania terenu, ale także geoinformacją i geoinformatyką. Program seminarium.

# # # # #

Sesja referatowa i moment podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Wielka Wieś – Panem Krzysztofem Wołosem i kierownikiem KGPiAK – prof. Józefem Hernikiem. Fot. dr Renata Różycka-Czas.

Po sesji referatowej swoje wystąpienia miała delegacja z gminy Wielka Wieś pod kierunkiem Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Wołosa. Dotychczasowa współpraca została przypieczętowana podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Katedrą a Gminą. W trakcie seminarium zostały także omówione postępy w realizacji badań zamawianych oraz projektów naukowo-badawczych realizowanych w KGPiAK. Seminarium zwieńczyły dyskusje i prace projektowe realizowane w mikrozespołach. Na seminarium podsumowano prace zrealizowane w 2023 roku i omówiono perspektywy rozwoju Katedry w nadchodzącym Nowym Roku.


16 grudnia 2023 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

16 grudnia 2023 roku członkowie zespołu projektowego GeoSen uczestniczyli w konferencji pt. The 3rd Workshop of Asian Young Geographers. Wystąpienie zatytułowane: “Artificial intelligence and geodata for sensibilisation of local communities for sustainable spatial development – reflections from project activities”, przedstawione podczas sekcji: Geospatial sciences for land management, przybliżało dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie trwania projektu.

# #

Tematyka wystąpienia cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy o czym świadczyła ożywiona dyskusja i liczne pytania kierowane w stronę prelegentów. Program Book


13 grudnia 2023 # # #

» Cykl: projekt naukowy Sustainable beekeeping

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym ‘Sustainable beekeeping in Visegrad group’ (2023-2024) z programu VISEGRAD FUND. Liderem projektu jest University of Veterinary Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Brno, Czechy. Partnerami projektu są: 1) Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, 2) University of Chemistry and Technology, Praga, Czechy, 3) Bee Research Institute, Máslovice, Czechy, 4) University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Koszyce, Słowacja, 5) Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapeszt, Węgry.

# # #

Na fotografiach uczestnicy seminarium. Więcej w galerii fotografi.

W dniu 13 grudnia 2023 roku zorganizowano na URK seminarium w ramach przedmiotowego projektu [pobierz program].


 11 grudnia 2023 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka

W czwartek 30 listopada 2023 r. odbył się wykład poprowadzony przez pracowników Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). Na wykładzie omówione zostały dwa tematy: 1) gospodarowanie nieruchomościami Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 2) programy wspierania mieszkalnictwa: Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Wykład zrealizowano w ramach przedmiotu „Gospodarka nieruchomościami” dla studentów kierunków geodezja i kartografia oraz gospodarka przestrzenna.

# #


30 listopada 2023 # # #

» Publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr inż. Marii Pazdan

W środę 29 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr inż. Marii Pazdan, pt. Analiza i prognoza rozwoju obszarów zabudowy na terenach wiejskich. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Hernik, a promotorem pomocniczym dr inż. Barbara Czesak. Praca uzyskała pozytywne recenzje i decyzją Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport nasza koleżanka uzyskał stopień naukowy doktora. Serdecznie gratulujemy! Relacja fotograficzna.

# #


 29 listopada 2023 # # #

» Cykl: nauka i dydaktyka geoinformacja

Obecnie w Polsce przeprowadzana jest gruntowna reforma systemu planowania przestrzennego. W tej reformie dużą rolę odgrywają cyfrowe reprezentacje danych przestrzennych i aplikacje internetowe. Niska wydajność geoportali, brak dostępu do Internetu lub brak łącza dobrej jakości mogą przesądzać o wykluczeniu z procesu planowania przestrzennego, a idąc dalej – wykluczeniu z określonej przestrzeni życia społecznego. W świetle tych przemian badania przeprowadzone w @KGPiAK zyskują na znaczeniu. Dr inż. Karol Król, prof. URK zwrócił uwagę na problem wydajności geoportali oraz dostępności Internetu wysokiej jakości w obszarach wiejskich:

Król, K., Sroka, W. (2023). Internet in the Middle of Nowhere: Performance of Geoportals in Rural Areas According to Core Web Vitals. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 12(12), 484. https://doi.org/10.3390/ijgi12120484

#

Serwis mapowy może wpłynąć na usprawnienie pracy jednostek administracji publicznej oraz zwiększenie dostępu do informacji, jednak musi być on wysokiej jakości. Nie bez znaczenia są też działania podejmowane w otoczeniu serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami audytu jakości wybranych serwisów mapowych. W konkluzji zwrócono uwagę, że każdy z ocenianych geoserwisów jest dobrej jakości. Błędem jest porównywanie ich w sposób bezwzględny, ponieważ jakość tych serwisów powinna być oceniana przez pryzmat ery w jakiej funkcjonowały.

Król, K. (2023). Aggregated indices in quality assessment of selected geoinformation websites. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 3, 47–59. http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2023.3.47

#


29 listopada 2023 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

28 listopada 2023 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się 4 Forum Metropolii Krakowskiej. To coroczne wydarzenie skupia osoby rozwijające współpracę metropolitalną. Zespół GeoSen pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Hernika z @KGPiAK wystapił w sesji tematycznej pt. „Dane w urbanistyce. #odkrywaMY podstawy planowania przestrzeni i transportu” z referatem nt. „Sztuczna inteligencja w planowaniu przestrzennym” [pobierz program].

# # # #

Więcej fotografii... 


27 listopada 2023 # # #

» Cykl: projekty badawcze

W dniach 20-22 listopada 2023 roku w @KGPiAK gościliśmy dwóch pracowników z National Aviation University w Kijowie, Ukraina. Wizyta badawcza odbyła się w ramach bilateralnego projektu „Urban greenery monitoring as an element of sustainable development principles and green deal implementation” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA [program wizyty].

# # #

Dr inż. Katarzyna Cegielska, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK z @KGPiAK oraz dr inż. Piotr Bożek z KGRKiF wspólnie z przedstawicielami strony ukraińskiej dyskutowali na temat możliwości przeprowadzenia analizy przestrzenno-czasowej struktury terenów zielonych o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym na przykładzie dużych miast Polski i Ukrainy z wykorzystaniem teledetekcji, jako elementu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz zielonego ładu (Green Deal).
Projekt badawczy jest realizowany w latach 2023-2024. Czekamy na ponowne spotkanie i kolejne owocne obrady.


8 listopada 2023 # # #

 » Cykl: nauka i dydaktyka

Zapraszamy do lektury publikacji pracowników @KGPiAK, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł pt. Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes opublikowano w prestiżowym czasopiśmie The Anthropocene Review @SAGE (200 pkt wg MEiN; Impact Factor 2.8). Celem pracy było zbadanie przestrzenno-czasowych zmian terenów zieleni w polskich miastach w skali makro i w skali mikro w latach 2006-2018. Więcej szczegółów:

 • Noszczyk, T., Cegielska, K., Rogatka, K., Starczewski, T. (2023). Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes. Anthropocene Review, 10(3), 710–731. https://doi.org/10.1177/20530196221112137

7 października 2023 # # #

 » Cykl: nauka i dydaktyka

W środę 11 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Łączenie potencjału dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego z potencjałem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zaproszonych gości powitała Starosta Gorlicki Maria Gubała. Na sali zasiedli przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym JM Rektor, dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK, ponadto przedstawiciele samorządów z terenu powiatu gorlickiego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz młodzież szkolna.

# # # #

Fot. Starostwo Powiatowe w Gorlicach

@KGPiAK @UR_WISiG reprezentował dr Karol Król, prof. URK, który przedstawił „Dydaktykę w zakresie dziedzictwa kulturowego”, w swoim występnieniu łącząc efekty projektu naukowego RuralStrateg z działalnością dydaktyczną prowadzoną na WIŚiG.


11 października 2023 # # #

 » Cykl: wyjazdy stażowe

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK w dniach od 21 lipca do 21 sierpnia 2023 roku uczestniczyli w stażu w Katedrze Architektury Krajobrazu Istanbul University – Cerrahpaşa. Staż był możliwy dzięki prowadzonemu na URK projektowi „Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

# #

Także w tym ośrodku, od 21 do 31 lipca, wyjazd badawczy w ramach działalności naukowej dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport, realizowała dr inż. Katarzyna Cegielska. W trakcie pobytu naukowego pracownicy @KGPiAK analizowali zjawiska urbanizacji w Istambule. Podczas stażu w pełni zrealizowano założone badania oraz przygotowano publikację naukową. Staż skupiał się także na wymianie doświadczeń w zakresie działalności dydaktycznej.


7 października 2023 # # #

 » Cykl: spotkania z praktyką

W piątek 10 października 2023 r. odbyło się seminarium naukowe pt. Challenges of modern land surveying and geodesy in Poland and Slovenia, w którym uczestniczyli geodeci z Association of Surveyors of Slovenia (Zveza geodetov Slovenije), tj. słoweńskiego odpowiednika Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

# # #

Dyskusje toczyły się wokół polskiego i słoweńskiego systemu kształcenia z zakresu geodezji i kartografii, specyfiki ubiegania się o uprawnienia zawodowe oraz wyzwań na rynku pracy dla geodetów. Ponadto wymieniono doświadczenia związane z oceną dostępności zieleni miejskiej oraz wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Pobierz program seminarium.


29 września 2023 # # #

 » Cykl: spotkania z praktyką

W piątek 29 września 2023 r. odbyło się polsko-norweskie seminarium naukowe, podczas którego mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami na temat wyzwań jakie stoją przed geodezją i gospodarką przestrzenną w Polsce oraz w Norwegii.

# # #

Warto podkreślić, że spotkanie odbyło się z inicjatywy absolwentki kierunku geodezja i kartografia @UR_WISiG @UR_Krakow, Pani mgr inż. Agnieszki Surmiak, geodetki, która obecnie pracuje w wydziale geodezji urzędu miasta Sandnes w Norwegii. Dziękujemy za miłe spotkanie i owocną dyskusję!

Pobierz program seminarium.


27 września 2023 # # #

 » Cykl: badania naukowe

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK z @KGPiAK otrzymała dofinansowanie @NCN w wysokości blisko 37,5 tysiąca złotych w ramach konkursu MINIATURA 7 na pojedyncze działanie naukowe – badania wstępne/pilotażowe. Tytuł badań to: Dostępność do zieleni miejskiej: dane geoprzestrzenne i preferencje mieszkańców w czasach turbulentnych wydarzeń. Finansowane działanie naukowe jest kontynuacją tematyki badawczej podejmowanej przez dr inż. Anitę Kukulską-Kozieł, prof. URK. Gratulacje! 


25 września 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W środę 20 września 2023 roku rozpoczęło się trzydniowe seminarium i warsztaty pt. Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego GeoSen. W wydarzeniu uczestniczyli konsorcjanci z Uniwersytet Technicznego w Darmstadt (Luisa Ritter, Julien Kogel i Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Linke), CORAmaps (Dr. Markus Huhn) oraz GEOMATIC (Michał Wyczałek-Jagiełło oraz Michał Dehmel). Uniwersytet Rolniczy w Krakowie reprezentowali: Dziekan Wydziału – dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK (Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna), prof. dr hab. Józef Hernik, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Karol Król, prof. URK. W kolejnych dniach seminaria i warsztaty odbyły się w gminach Wielka Wieś oraz Michałowice (woj. małopolskie).

# # #

Od lewej: członkowie konsorcjum GeoSen przed budynkiem URK WIŚiG (ul. Balicka 253C); seminarium oraz warsztaty w gminach Wielka Wieś oraz Michałowice. Fot. Karol Król

W trakcie spotkań projektowych dyskutowano o rezultatach prac projektowych oraz komercjalizacji produktów. Seminaria i warsztaty odbyły się w ramach cyklu spotkań konsorcjantów projektu GeoSen.


14 września 2023 # # #

 » Cykl: badania zamawiane

W pierwszej połowie br. zespół projektowy złożony z naukowców z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @KGPiAK (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji URK) pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Hernika oraz z Katedry Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa URK) pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Bożeny Pawłowskiej opracowali założenia dla koncepcyjnego ronda modułowego oraz katalogu roślin do programu województwa małopolskiego pn.: „Rewitalizacja wysp rond w ciągu dróg wojewódzkich”. Utworzony został katalog rond małopolskich wraz z koncepcją projektową układów kompozycji i nasadzeń z uwzględnieniem aspektów prawnych, komunikacyjnych, botanicznych i estetycznych.

# #


11 września 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z autorską publikacją dr inż. Tomasza Noszczyka, prof. URK @tomnoszczyk z @KGPiAK w prestiżowym czasopiśmie naukowym Ecological Indicators (Elsevier).
Noszczyk, T. (2023). Detecting changes in green and blue spaces: Modeling based on statistical approach. Ecological Indicators, 154, 110878. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110878

#


28 sierpnia 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen 

W piątek 25 sierpnia 2023 roku odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawiciela konsorcjum GeoSen z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Wójtem Gminy Michałowice, Panem Antonim Rumianem. Ze strony URK w spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Józef Hernik – Kierownik @KGPiAK.

# # #
Na fotografiach Wójt Gminy Michałowice – Pan Antoni Rumian (po prawej stronie) oraz prof. Józef Hernik (po lewej stronie).

W trakcie spotkania omówiono badania, które zostaną wykonane na terenie gminy Michałowice w ramach przedmiotowego projektu. Najbliższe, międzynarodowe polsko–niemieckie seminarium GeoSen odbędzie się 21 września m.in. na terenie Gminy Michałowice.

#

 #


25 lipca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

We wtorek 22 sierpnia 2023 roku odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli konsorcjum GeoSen z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z Wójtem Gminy Wielka Wieś Panem Krzysztofem Wołos. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Planowania Przestrzennego – Mariola Feliks. Ze strony URK w spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK z @KGPiAK.

# # #

W trakcie spotkania przedstawiono cele projektu, które dotyczą wspierania procesów nowoczesnego planowania przestrzennego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto omówiono badania, które zostaną wykonane na terenie gminy Wielka Wieś w ramach projektu. Najbliższe, międzynarodowe polsko–niemieckie seminarium GeoSen odbędzie się 21 września br. m.in. na terenie Gminy Wielka Wieś.

#

# 


11 sierpnia 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Powszechna suburbanizacja i znacząca presja antropogeniczna przyczyniają się do wielowymiarowych przekształceń w otaczającej nas przestrzeni. Niniejsze badania są odpowiedzią na lukę badawczą w zakresie eksploracji nowych metod multimetrycznych do pomiaru presji antropogenicznej, jej analizy matematycznej i statystycznej oraz prezentacji wyników badań.

#

Opracowana metoda może ułatwić wykorzystanie mierzalnych parametrów i wiedzy eksperckiej do przedstawienia skali i różnorodności tego zjawiska. W tym celu autorzy wykorzystali uniwersalne i wszechstronne algorytmy obliczeniowe GIS oparte na zaawansowanych narzędziach geoprzetwarzania, aby zaproponować zestaw 18 wskaźników stanowiących potencjalne zmienne diagnostyczne dla ekonometrycznego modelu presji antropogenicznej. Obszarem badań był 10-kilometrowy pierścień wokół Krakowa, jako strefa podlegająca znacznej presji rozwojowej i osadniczej. Więcej w artykule:

Cegielska, K., Salata, T. (2023). A multimetric approach to anthropogenic pressure analyses: A tool for measuring and mapping the human impact on the landscape. Land Degradation & Development, 1–19. https://doi.org/10.1002/ldr.4845 


22 lipca 2023 # # #

 » Cykl: biblioteka wideo

Zapraszamy na film, w którym dr Julia Gorzelany z @KGPiAK opowiada o potencjale tkwiącym w ludziach, ich cechach i kompetencjach. Przybliża także kompetencje przyszłości, do których należą tak zwane umiejętności miękkie. Więcej w materiale wideo.

O treningu kompetencji miękkich opowiada dr Julia Gorzelany


 

Dr inż. Karol Król, prof. URK opowiada o historii powołania Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego oraz zakresie prac, jakie są w nim podejmowane. Szczególne miejsce w prezentacji zajmują cyfrowe artefakty obszarów wiejskich, w tym rustykalne elementy cyfrowego folkloru.

O cyfrowym dziedzictwie kulturowym opowiada dr inż. Karol Król, prof. URK

 

Materiały szkoleniowe w formule video learningu. Nagrania zostały przygotowane w Centrum e-Learningu URK i udostępnione w bazie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (CeL).


20 lipca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W dniach 17-19 lipca 2023 roku członkowie zespołu GeoSen z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przebywali z wizytą studyjną u partnerów z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt w Niemczech. W seminariach naukowo-organizacyjnych wzięli udział także przedstawiciele CORAmaps GmbH.

# # # #

Wizytę zrealizowano w ramach projektu naukowego „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego” (GeoSen). W trakcie trzydniowych warsztatów omówiono wyniki dotychczasowych prac projektowych. Więcej... 


6 lipca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W czwartek 6 lipca 2023 roku, w ramach Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na terenie @WydzialLesnyURK otwarto strefę wystawienniczą EXPO. Dr hab. inż. Bartosz Mitka, prof. URK z Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK z @KGPiAK zaprezentowali przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV opracowany na @UR_WISiG.

# # #

Fot. Piotr Dul

Fotografia pierwsza, na pierwszym planie od lewej: kierownik dziekanatu mgr inż. Alicja Wesołowska, dr hab. Bartosz Mitka, prof. URK oraz Prodziekan ds. Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu – dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK. W tyle: dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK.


4 lipca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W poniedziałek 3 lipca 2023 roku odbyły się warsztaty zrealizowane w ramach projektu naukowego GeoSen we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Kraków. W warsztatach, oprócz członków zespołu projektowego z @KGPiAK, wzięli udział także przedstawiciele GEOMATIC Michał Wyczałek–Jagiełło oraz pracownicy zaproszonych gmin.

# # # #

W trakcie warsztatów wywiązała się dyskusja na temat reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce, procesu cyfryzacji, partycypacji społecznej oraz możliwości zastosowania w procesie planistycznym narzędzi opracowywanych w ramach projektu GeoSen. Dyskusja była efektem m.in. zagadnień zaprezentowanych przez członków Towarzystwa Urbanistów Polskich, którzy przybliżyli tematykę nowych regulacji prawnych wynikających z reformy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za czynny udział.

Program warsztatów

Galeria fotografii

#


 28 czerwca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK z @KGPiAK, 20 czerwca 2023 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odebrała powołanie do Zespołu Prawno-Urbanistycznego działającego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

#

Jednym z głównych zadań komitetu jest określanie kluczowych barier i problemów występujących w systemie planowania przestrzennego, na pograniczu perspektywy prawnej i urbanistycznej. Gratulacje!


20 czerwca 2023 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W poniedziałek 19 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie naukowo-organizacyjne członków konsorcjum projektu naukowego GeoSen z Uniwersytetetu Rolniczego w Krakowie oraz GEOMATIC Michał Wyczałek–Jagiełło. Ustalono szczegóły realizacji warsztatów planowanych na 3 lipca br., wyjazdu seminaryjnego do partnerów z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt oraz omówiono koncepcje narzędzi stanowiących jeden z efektów prac projektowych.

# #


17 czerwca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Rozwijanie międzynarodowej współpracy jest jednym z priorytetowych działań @KGPiAK. W piątek 9 czerwca 2023 roku w @KGPiAK gościł Dr. Fernando Ruiz Peyré z Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Górskich Austriackiej Akademii Nauk. Seminarium odbyło się w ramach projektu Horyzont 2020 — Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3.

 #  #  #


16 czerwca 2023 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 16 czerwca 2023 roku odbyło się seminarium naukowe pt. „Łączy nas architektURa”, połączone ze spotkaniem studentów i absolwentów kierunków gospodarka przestrzenna i architektura krajobrazu. Swoje wystąpienia miały pani prof. Olga Mykhaylyshyn oraz dr inż. arch. Małgorzata Wilczkiewicz.

# # # #

W seminarium uczestniczyli także zaproszeni goście: Marek Kaszyński – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Dziekan Wydziału – dr hab. inż. Leszek Książek prof. URK oraz Prodziekan ds. Kierunków: Inżynieria Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Architektura Krajobrazu – dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. URK. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac studentów kierunku architektura krajobrazu poświęcona zagospodarowaniu terenu otaczającego Budynek Jubileuszowy URK. 


Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2023).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2022).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2021).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK