Aktualności

28 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Special Issue: Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World [Land – 70 pkt., IF 2.4]

Zmiana użytkowania / pokrycia gruntów wynika z wieloaspektowego współdziałania procesów społecznych, ekologicznych i geofizycznych. Jest to główna przyczyna globalnych zmian środowiskowych. Zagadnieniom tym został poświęcony zeszyt specjalny w czasopiśmie naukowym Land (ISSN 2073-445X), pt. Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World. Redaktorem zeszytu jest dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR z @KGPiAK


 25 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

» Multidyscyplinarny zespół z czterech jednostek naukowych podjął próbę określenia wpływu zagrożenia powodziowego na poziom aktywności rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w oparciu o wyodrębnione strefy zagrożenia powodziowego w historycznym Sandomierzu (Polska). Badania ujawniły, że rynek nieruchomości na obszarach zagrożonych powodzią najszybciej reaguje na wystąpienie powodzi i najszybciej zapomina o zagrożeniu. Na innych obszarach (mniej atrakcyjnych inwestycyjnie) powódź i ryzyko powodzi mają długofalowy wpływ na rynek nieruchomości, a reakcja na powódź nie jest tak wyraźna. W badaniach wzięła udział dr hab. inz. Barbara Prus, prof. UR z @KGPiAK.

Dudzińska, M., Prus, B., Cellmer, R., Bacior, S., Kocur-Bera, K., Klimach, A., Trystuła, A. (2020). The Impact of Flood Risk on the Activity of the Residential Land Market in a Polish Cultural Heritage Town. Sustainability, 12(23), 10098. https://doi.org/10.3390/su122310098 

» Ciekawe badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców we współpracy z dr inż. Tomaszem Noszczykiem, prof. UR. Ich celem było przewidywanie przestrzennego rozmieszczenia węgla organicznego w glebie w odniesieniu do zmiennych wykrywanych zdalnie i innych zmiennych towarzyszących.

Sodango, T.H., Sha, J., Li, X., Noszczyk, T., Shang, J., Aneseyee, A.B., Bao, Z. (2021). Modeling the Spatial Dynamics of Soil Organic Carbon Using Remotely-Sensed Predictors in Fuzhou City, China. Remote Sens., 13(9), 1682. https://doi.org/10.3390/rs13091682

» Międzynarodowy zespół badawczy pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor z Politechniki Krakowskiej, na podstawie badań ankietowych przeanalizował sposób w jaki funkcjonują ogrody historyczne w czasie pandemii. Badania pozwoliły pozyskać informacje dotyczące wpływu pandemii na zachowania użytkowników, a także utrzymanie i kondycję zasobów dziedzictwa kulturowego, jakimi są ogrody historyczne z rejonu Europy. W projekcie udział wzięła dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk.

Hodor, K., Przybylak, Ł., Kuśmierski, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Identification and Analysis of Problems in Selected European Historic Gardens during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(3), 1332. https://doi.org/10.3390/su13031332

» Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie większości mechanizmów rządzących światem. Wywarła także wpływ na ekosystem cyfrowy, w tym sposób korzystania z mediów społecznościowych. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Śląską we współpracy z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK ujawniły, że czas pandemii może sprzyjać uruchamianiu nowych platform społecznościowych.

Zdonek, D., Król, K. (2021). The Impact of Sex and Personality Traits on Social Media Use during the COVID-19 Pandemic in Poland. Sustainability, 13(9), 4793. https://doi.org/10.3390/su13094793


 9 kwietnia 2021

» Cykl: z życia Katedry

Nasza koleżanka z @KGPiAKdr inż. Anita Kukulska-Kozieł została laureatką III Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w kategorii: rozprawy doktorskie. Gratulujemy!

Nagrodzona rozprawa doktorska:
Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych” – autorka: Anita Kukulska-Kozieł, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.


 2 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Tożsamość wiejska, jako istotny element funkcjonowania obszarów wiejskich, może być zachowana i wzmocniona w wyniku działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono szereg indykatorów zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p. http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-15-1


  31 marca 2021

#


   23 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Prof. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, został członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. Składa się z 30 członków, powoływanych na okres 5 lat, spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Gratulujemy!


  22 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem prac laboratoriów funkcjonujących w strukturze Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu:


 18 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Uniwersytet Rolniczy aktywnie uczestniczył w wirtualnym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021. W sobotę 20 marca o godz. 14:00, w panelu Jak dzięki studiom możemy zmieniać świat?”, wystąpiła dr inż. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, architekt krajobrazu i pracownik naszej Katedry. Dyskusja była owocna.


 15 lutego 2021

» Geoinformacja uzyskała certyfikat jakości!

Specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Wysiłek naszego zespołu został doceniony. Geoinformacja to dobry kierunek studiów!

Geoinformacja


14 lutego 2021

» Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. II edycja konkursu dotyczy prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej PAN.


10 lutego 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku interdyscyplinarny zespół z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, we współpracy z WTŻ, złożył wniosek w konkursie HORIZON 2020. Akronim i tytuł projektu: GREEN ACTION – Advancing International Innovative Systems with Shared Intergroup Benefits from the Green Deal. Pracami zespołu kierował prof. Józef Hernik. Czekamy na ocenę wniosku.


15 stycznia 2021

» Kierunek Gospodarka Przestrzenna, specjalność Geoinformacja

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. Specjalność Geoinformacja...


7 stycznia 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku otrzymaliśmy kartkę świąteczną od Pani dr Małgorzaty Wilczkiewicz, emerytowanego pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Za życzenia serdecznie dziękujemy! Polecamy jedną z publikacji Pani doktor pt: Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych.

kartka

fot. Pine Bank Arch, Central Park, NY, USA


5 stycznia 2021

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Polski i Węgier

Pracownicy Katedry — dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, mgr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu). Urban Policies to sieć społecznościowa, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from Poland and Hungary. Zapraszamy! Zarejestruj się na bezpłatny Webinar!


 1 stycznia 2021

» Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski

Dziekani Wydziałów Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności zapraszają PT Studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu: przygotowanie pracy na temat: Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski.
Praca może przyjąć postać: 1) opracowania pisemnego (np. format doc, docx, odt) rozszerzonego o zdjęcia autorskie wraz z opisem, z minimalną liczbą wyrazów 1000, lub 2) opracowania pisemno-graficznego (rozdzielczość min 300 dpi), np. plansza formatu A3 z minimalną liczbą wyrazów 1000. Przygotowany materiał może dotyczyć „nieznanego” dziedzictwa kulturowego:

a) materialnego, np.:

  • budynki i elementy małej architektury związane z budownictwem drewnianym, murowanym, chałupy;
  • pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących /ważnych dla mieszkańców/ budynków;
  • ogrody wiejskie i stare układy urbanistyczne;

b) niematerialnego, np.:

  • potrawy, tradycyjne wyroby (np. sery, nalewki, wędliny itd.);
  • zwyczaje/tradycja  (kontynuowane/niekontynuowane – pamiętane przez nielicznych już mieszkańców);
  • niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, upraw – charakterystyczne dla regionu/lokalne;
  • krajobrazy (unikatowe widoki, panoramy, zawierające charakterystyczne dla obszaru elementy);
  • rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, np.: wyroby skórzane, ceramika, hafty, koronki;
  • wzory artystyczne/ludowe (np. motywy kwiatowe).

c) bazującego na przekazach ustnych, tj. wspomnienia z pamiętnika, opowiadania, opis zwyczajów związany z tradycyjnymi miejscami, miejscowościami, tradycyjnymi wyrobami, strojami, zwyczaje kultywowane w rodzinach (przekazywane tradycje, przedmioty pamiątkowe).

Przygotowane opracowania są związane z projektem ‘Cultural heritage of small homelands’ (Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn) no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Woj. Małopolskiego Małych Miasteczek i Wsi.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy dostarczą pracę otrzymają z rąk Dziekanów certyfikaty uczestnictwa.

Wszelkie uwagi oraz prace prosimy nadsyłać na adres internetowy: k.krol@urk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r.


 

Przejdź do archiwum wiadomości.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR