Aktualności

23 września 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Krajobraz kulturowy polskiej wsi jest nieodłącznie związany ze szczególnym, wielowiekowym systemem, który łączy tradycję rolniczą i bioróżnorodność. Jednym z takich unikalnych obszarów jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Badania zespołu naukowców z @KGPiAK potwierdziły, że zanikanie systemów rolniczych na skutek zmian społeczno-gospodarczych i środowiskowych stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kulturowej. Więcej w artykule:
Prus, B., Uruszczak, M., Hernik, J. (2021). Arguments based on biocultural diversity to cease abandonment of traditional agricultural systems: Lessons from Poland. Biodivers Conserv. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02297-2  


 17 września 2021

» Cykl: projekty naukowe

W dniach 5-19 września 2021 r. pracownik @KGPiAK – dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK odbył wyjazd badawczy do Katedry Geodezji Lotniczej i Gospodarki Przestrzennej, Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie na Ukrainie (Department of Aerospace Geodesy and Land Management, National Aviation University). Celem działania naukowego było wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji do monitorowania i oceny zmian pokrycia terenu w skali lokalnej. W ramach wyjazdu naukowego przygotowano publikację naukową dotyczącą zastosowania metod teledetekcyjnych do badania zmian pokrycia terenu na przykładzie miasta Kijowa. Galeria fotografii...

Wyjazd badawczy możliwy był w ramach projektu Miniatura 3 pt. „Monitorowanie i ocena zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem metody teledetekcji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), projekt nr 2019/03/X/ST10/01728.
 


15 lipca 2021

» Wyróżnienie dla studentki Architektury Krajobrazu

Monika Justyna Śpiewak, studentka kierunku Architektura Krajobrazu (@KGPiAK), uzyskała I wyróżnienie w konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020. Tytuł wyróżnionej pracy: Koncepcja rewitalizacji rynku w mieście Radymno.
Konkurs jest organizowany cyklicznie przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu SPAK. Promotorem pracy jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Gratulacje!

 


5 lipca 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Pracownicy @KGPiAK, obok działań dydaktycznych, aktywnie angażują się we współpracę naukową na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Trzech pracowników naszej katedry – dr inż. Katarzyna Cegielska, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. UR oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR w dniach 20-25 czerwca 2021 r. uczestniczyło w seminarium naukowym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu. Uczelnia ta jest jedną z 10 prestiżowych Uczelni Badawczych w Polsce, dlatego też współpraca z taką jednostką naukową jest szczególnie istotna. Uczestnicy seminarium, podczas dyskusji nad programami studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna, wymienili się doświadczeniami z pracy naukowej oraz dydaktycznej. Seminarium obyło się w ramach projektu "Cultural heritage of small homelands" z programu NAWA.

Fotogaleria

Program seminarium naukowego: Przemiany polskich miast a użytkowanie gruntów w perspektywie potransformacyjnej 


 2 lipca 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury ebooka autorstwa Stanisława Baciora, Józefa Hernika oraz Barbary Prus nt. Postępowanie rozgraniczeniowe: Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki (Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2021).

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr rej. DNM/SP/466153/2020 pt. „Naukowe Doświadczenia z Praktyki Geodezyjnej”.


 23 czerwca 2021

» International workshops in France (HIGHLANDS.3, Horyzont 2020 Project)

Dr inż. Barbara Czesak i Dr inż. Renata Różycka-Czas uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach, które odbyły się w dniach 3-16 czerwca we Francji. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele jednostek badawczych z Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Rumunii, Słowenii, Włoch i Polski. Organizatorem warsztatów była Austriacka Akademia Nauk (Austrian Academy of Sciences). Celem Warsztatów było stworzenie wytycznych do metodyki badań zrównoważonych inicjatyw rozwoju ziem górskich. Podczas warsztatów pracowano między innymi nad wnioskiem grantowym do programu Erasmus Mundus. Warsztaty odbyły się w ramach projektu: Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3 Konkurs: Horyzont 2020 H2020-MSCA-RISE-2019 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), nr 872328.

Galeria fotografii

Dr inż. Barbara Czesak i Dr inż. Renata Różycka-Czas took part in an international workshops in France between 3rd of June and 16th of June. The participants from Austria, Spain, Portugal, France, Romania, Slovenia, Italy and Poland worked together on the guidelines for mountain initiatives research. The workshops was organised by Institute for Interdisciplinary Mountain Research (IGF), Austrian Academy of Sciences (ÖAW). One of the outcomes of the seminars was Erasmus Mundus grant application. The workshop was organised as a part of Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3, Horyzont 2020 Project - H2020-MSCA-RISE-2019 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), nr 872328.


10 czerwca 2021

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej. Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR. Nasza koleżanka zaprezentowała się znakomicie. Gratulujemy pani doktor!


28 maja 2021

» Scientific Conference entitled ‘Cultural Heritage‘

International Scientific Conference entitled ‘Cultural Heritage‘ summarizing the NAWA project (26-29 September 2021) [more]
#


24 maja 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Rada dyscypliny inżynieria lądowa i transport Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na publiczną, zdalną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej z @KGPiAK, która odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00. Przeprowadzona zostanie transmisja on-line z przedmiotowego wydarzenia, które będzie otwarte dla wszystkich.

Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR

OGLĄDAJ NA ŻYWO


21 maja 2021 

» Most Cited Land Use Policy Articles

Artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Land Use Policy nt. Land use and land cover changes in post-socialist countries: Some observations from Hungary and Poland, współautorstwa pracowników @KGPiAK, jest jednym z najczęściej cytowanych artykułów od 2018 roku. Gratulujemy!

Autorzy w swoim opracowaniu przeanalizowali zmiany użytkowania gruntów i pokrycia terenu w dwóch krajach postsocjalistycznych — na Węgrzech i w Polsce, na podstawie danych katastralnych, danych statystycznych i danych CORINE Land Cover. Zapraszamy do lektury.


20 maja 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Climate Change and Current Challenges for Landscapes and Cultural Heritage — tak zatytułowano wydanie specjalne czasopisma Land (ISSN 2073-445X), które jest poświęcone zmianom klimatu na świecie oraz identyfikacji aktualnych wyzwań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego miast i wsi. Jednym z redaktorów zeszytu jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk z @KGPiAK.


 15 maja 2021 

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR został członkiem rady redakcyjnej czasopisma naukowego City and Environment Interactions (Elsevier). City and Environment Interactions to międzynarodowe i interdyscyplinarne forum skupiające naukowców badających interakcje zachodzące pomiędzy miastami i związaną z tym presją na środowisko i klimat.


 28 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Special Issue: Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World [Land – 70 pkt., IF 2.4]

Zmiana użytkowania i/lub pokrycia gruntów wynika z wieloaspektowego współistnienia procesów społecznych, ekologicznych i geofizycznych. Jest to jedna z głównych przyczyn globalnych zmian środowiskowych. Zagadnieniom tym został poświęcony zeszyt specjalny w czasopiśmie naukowym Land (ISSN 2073-445X), pt. Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World. Redaktorem zeszytu jest dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR z @KGPiAK


 25 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

» Multidyscyplinarny zespół z czterech jednostek naukowych podjął próbę określenia wpływu zagrożenia powodziowego na poziom aktywności rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w oparciu o wyodrębnione strefy zagrożenia powodziowego w historycznym Sandomierzu (Polska). Badania ujawniły, że rynek nieruchomości na obszarach zagrożonych powodzią najszybciej reaguje na wystąpienie powodzi i najszybciej zapomina o zagrożeniu. Na innych obszarach (mniej atrakcyjnych inwestycyjnie) powódź i ryzyko powodzi mają długofalowy wpływ na rynek nieruchomości, a reakcja na powódź nie jest tak wyraźna. W badaniach wzięła udział dr hab. inz. Barbara Prus, prof. UR z @KGPiAK.

Dudzińska, M., Prus, B., Cellmer, R., Bacior, S., Kocur-Bera, K., Klimach, A., Trystuła, A. (2020). The Impact of Flood Risk on the Activity of the Residential Land Market in a Polish Cultural Heritage Town. Sustainability, 12(23), 10098. https://doi.org/10.3390/su122310098 

» Ciekawe badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców we współpracy z dr inż. Tomaszem Noszczykiem, prof. UR. Ich celem było przewidywanie przestrzennego rozmieszczenia węgla organicznego w glebie w odniesieniu do zmiennych wykrywanych zdalnie i innych zmiennych towarzyszących.

Sodango, T.H., Sha, J., Li, X., Noszczyk, T., Shang, J., Aneseyee, A.B., Bao, Z. (2021). Modeling the Spatial Dynamics of Soil Organic Carbon Using Remotely-Sensed Predictors in Fuzhou City, China. Remote Sens., 13(9), 1682. https://doi.org/10.3390/rs13091682

» Międzynarodowy zespół badawczy pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor z Politechniki Krakowskiej, na podstawie badań ankietowych przeanalizował sposób w jaki funkcjonują ogrody historyczne w czasie pandemii. Badania pozwoliły pozyskać informacje dotyczące wpływu pandemii na zachowania odwiedzających, a także utrzymanie i kondycję zasobów dziedzictwa kulturowego, jakimi są ogrody historyczne z rejonu Europy. W projekcie udział wzięła dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk.

Hodor, K., Przybylak, Ł., Kuśmierski, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Identification and Analysis of Problems in Selected European Historic Gardens during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(3), 1332. https://doi.org/10.3390/su13031332

» Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie większości mechanizmów rządzących światem. Wywarła także wpływ na ekosystem cyfrowy, w tym sposób korzystania z mediów społecznościowych. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Śląską we współpracy z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK ujawniły, że czas pandemii może sprzyjać uruchamianiu nowych platform społecznościowych.

Zdonek, D., Król, K. (2021). The Impact of Sex and Personality Traits on Social Media Use during the COVID-19 Pandemic in Poland. Sustainability, 13(9), 4793. https://doi.org/10.3390/su13094793


 9 kwietnia 2021

» Cykl: z życia Katedry

Nasza koleżanka z @KGPiAKdr inż. Anita Kukulska-Kozieł została laureatką III Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w kategorii: rozprawy doktorskie. Gratulujemy!

Nagrodzona rozprawa doktorska:
Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych” – autorka: Anita Kukulska-Kozieł, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.


 2 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Tożsamość wiejska, jako istotny element funkcjonowania obszarów wiejskich, może być zachowana i wzmocniona w wyniku działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono szereg indykatorów zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p. http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-15-1


  31 marca 2021

#


   23 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Prof. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, został członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. Składa się z 30 członków, powoływanych na okres 5 lat, spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Gratulujemy!


  22 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem prac laboratoriów funkcjonujących w strukturze Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu:


 18 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Uniwersytet Rolniczy aktywnie uczestniczył w wirtualnym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021. W sobotę 20 marca o godz. 14:00, w panelu Jak dzięki studiom możemy zmieniać świat?”, wystąpiła dr inż. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, architekt krajobrazu i pracownik naszej Katedry. Dyskusja była owocna.


 15 lutego 2021

» Geoinformacja uzyskała certyfikat jakości!

Specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Wysiłek naszego zespołu został doceniony. Geoinformacja to dobry kierunek studiów!

Geoinformacja


14 lutego 2021

» Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. II edycja konkursu dotyczy prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej PAN.


10 lutego 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku interdyscyplinarny zespół z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, we współpracy z WTŻ, złożył wniosek w konkursie HORIZON 2020. Akronim i tytuł projektu: GREEN ACTION – Advancing International Innovative Systems with Shared Intergroup Benefits from the Green Deal. Pracami zespołu kierował prof. Józef Hernik. Czekamy na ocenę wniosku.


15 stycznia 2021

» Kierunek Gospodarka Przestrzenna, specjalność Geoinformacja

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. Specjalność Geoinformacja...


7 stycznia 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku otrzymaliśmy kartkę świąteczną od Pani dr Małgorzaty Wilczkiewicz, emerytowanego pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Za życzenia serdecznie dziękujemy! Polecamy jedną z publikacji Pani doktor pt: Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych.

kartka

fot. Pine Bank Arch, Central Park, NY, USA


5 stycznia 2021

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Polski i Węgier

Pracownicy Katedry — dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, mgr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu). Urban Policies to sieć społecznościowa, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from Poland and Hungary. Zapraszamy! Zarejestruj się na bezpłatny Webinar!


 1 stycznia 2021

» Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski

Dziekani Wydziałów Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności zapraszają PT Studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu: przygotowanie pracy na temat: Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski.
Praca może przyjąć postać: 1) opracowania pisemnego (np. format doc, docx, odt) rozszerzonego o zdjęcia autorskie wraz z opisem, z minimalną liczbą wyrazów 1000, lub 2) opracowania pisemno-graficznego (rozdzielczość min 300 dpi), np. plansza formatu A3 z minimalną liczbą wyrazów 1000. Przygotowany materiał może dotyczyć „nieznanego” dziedzictwa kulturowego:

a) materialnego, np.:

  • budynki i elementy małej architektury związane z budownictwem drewnianym, murowanym, chałupy;
  • pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących /ważnych dla mieszkańców/ budynków;
  • ogrody wiejskie i stare układy urbanistyczne;

b) niematerialnego, np.:

  • potrawy, tradycyjne wyroby (np. sery, nalewki, wędliny itd.);
  • zwyczaje/tradycja  (kontynuowane/niekontynuowane – pamiętane przez nielicznych już mieszkańców);
  • niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, upraw – charakterystyczne dla regionu/lokalne;
  • krajobrazy (unikatowe widoki, panoramy, zawierające charakterystyczne dla obszaru elementy);
  • rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, np.: wyroby skórzane, ceramika, hafty, koronki;
  • wzory artystyczne/ludowe (np. motywy kwiatowe).

c) bazującego na przekazach ustnych, tj. wspomnienia z pamiętnika, opowiadania, opis zwyczajów związany z tradycyjnymi miejscami, miejscowościami, tradycyjnymi wyrobami, strojami, zwyczaje kultywowane w rodzinach (przekazywane tradycje, przedmioty pamiątkowe).

Przygotowane opracowania są związane z projektem ‘Cultural heritage of small homelands’ (Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn) no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Woj. Małopolskiego Małych Miasteczek i Wsi.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy dostarczą pracę otrzymają z rąk Dziekanów certyfikaty uczestnictwa.

Wszelkie uwagi oraz prace prosimy nadsyłać na adres internetowy: k.krol@urk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r.


 

Przejdź do archiwum wiadomości.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR