Geoinformacja

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Geoinformacja

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna* na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą.

*studia stacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki, tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister inżynier


Koncepcja kształcenia
Zadaniem kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności geoinformacja jest kształcenie inżynierów gotowych do pracy w sferze opracowywania i stosowania projektów informacji przestrzennej takich jak geoportale i przestrzenne bazy danych. Nasz absolwent posiada wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, inżynierii lądowej i transportu oraz inżynierii środowiska z elementami energetyki zasobów odnawialnych (Tabela 1).

Tabela 1. Zestawienie przedmiotów realizowanych na kierunku Gospodarka Przestrzenna, spcejalność Geoinformacja (studia stacjonarne II stopnia)

Semestr 1

Obowiązkowe

Do wyboru

 

Modele w gospodarce przestrzennej

Trening kompetencji miękkich

Planowanie przestrzenne

Wycena nieruchomości

ArcGIS

Bezzałogowe statki powietrzne w Gosp. Przestrz.

Digitalizacja zasobów planowania miejscowego

Budownictwo wiejskie

Prawo administracyjne w geoinformacji

 

Mapy dla celów prawnych

Technologia tworzenia modeli 3D i wizualizacji Nabywanie praw do nieruchomości w postępowaniach sądowych

Analiza danych w programie R

Geometria krzywych i powierzchni

 

 

Łącznie 330 godzin,

w tym 225 godzin ćwiczeń

 

Łącznie 105 godzin,

w tym 70 godzin ćwiczeń

Semestr 2

Obowiązkowe

Do wyboru

 

Wyznaczanie obszarów zabudowy

Gospodarka nieruchomościami

Język obcy

Planowanie rozwoju miasta

Zaawansowane techniki GIS

Budownictwo i kosztorysowanie

Technologie cyfrowe w planowaniu miejscowym

Elementy matematyki finansowej

 

Zarządzanie karierą

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

Programowanie w języku Python

Geomarketing

Źródła danych geoprzestrzennych

Mapy do celów projektowych

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem języka Python

Gospodarowanie wodą opadową w terenach zurbanizowanych

 

Łącznie 250 godzin,

w tym 155 godzin ćwiczeń

 

Łącznie 93 godziny,

w tym 56 godzin ćwiczeń

Semestr 3

Obowiązkowe

Do wyboru

 

Geoinformacja w sytuacjach kryzysowych

Upowszechnianie geodanych w Internecie

Modele ekonometryczne w gospodarce przestrzennej

Statystyczna analiza danych przestrzennych

Seminarium dyplomowe magisterskie

 

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości

Rozwój kultury regionu

Wyceny specjalne

Architektura krajobrazu w GP

Technologia BIM

Zagregowane wskaźniki w ocenie jakości

geoinformacyjnych serwisow internetowych

 

Łącznie 60 godzin,

w tym 40 godzin ćwiczeń

 

Łącznie 125 godzin,

w tym 55 godzin ćwiczeń

 

Na geoinformacji przekazujemy studentom nowoczesną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracach inżynierskich wraz z umiejętnościami doradczymi i odpowiednią wiedzą ekonomiczną. Kwalifikacje te uzupełnione umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej stanowią wyposażenie zawodowe naszego absolwenta, właściwie przygotowanego do pracy w obszarze szeroko pojętego rozwoju regionalnego. Na potrzeby obecnego i przyszłego rynku pracy, do nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalności Geoinformacja wprowadzono przedmioty wykorzystujące techniki informatyczne, z którymi realizacja większości zadań jest skuteczna i daje pożądane efekty ekonomiczne. W trakcie zajęć wykorzystywane są najnowsze i najlepsze systemy informatyczne i programy komputerowe. Studenci mogą wykorzystywać zasoby Laboratorium Informacji Przestrzennej działającego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Wszyscy nauczyciele akademiccy dokładają szczególnych starań, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz badań na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów II-go stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Rozwój Regionalny i wycena nieruchomości posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego ponadto absolwent jest przygotowany do przeprowadzania szacowania i wyceny nieruchomości. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej szczebla samorządowego i regionalnego. Świetnie sprawdzają się w pracy zespołowej i przy jej zadaniowym charakterze. Posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennej niezbędnej w wielu dziedzinach pracy związanej z gospodarką przestrzenną, są niezbędnym elementem procesu planowania przestrzennego, tworzenia rozwiązań udostępniania usług sieciowych w zakresie geoinformacji, pośrednictwa nieruchomości oraz zarządzania i gospodarki nieruchomościami.

Wymagania dla kandydatów na studia
Na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna mogą aplikować studenci posiadający ukończone studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a także absolwenci następujących pokrewnych kierunków studiów:
•    Ekonomia,
•    Geodezja i Kartografia,
•    Urbanistyka,
•    Architektura Krajobrazu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Zasady rekrutacji na II stopień kierunku Gospodarka Przestrzenna określone są w Uchwale Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), wraz z zasadami klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym i uprawnieniami laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR