O Katedrze

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji z dniem 1 października 2011 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji dotychczasową Katedrę Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych przekształca się w Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

Zespół Katedry skupia się na badaniach naukowych i utylitarnych z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw rozwoju przestrzeni wiejskiej, w szczególności:

  • planowania przestrzennego i organizacji terenów wiejskich,
  • systemów informacji przestrzennej,
  • bazy danych na potrzeby gospodarki nieruchomościami,
  • kartografii tematycznej,
  • analizy, oceny i ochrony środowiska terenów wiejskich,
  • zagadnień waloryzacji gruntów i przestrzeni wiejskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego,
  • bonitacji środowiska na potrzeby planowania przestrzennego,
  • gospodarki nieruchomościami, vochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego.

Katedra współpracuje z wieloma jednostkami administracji samorządowej. Współpraca polega na wykonywaniu analiz i wdrażaniu opracowanych rozwiązań w tych jednostkach. W ostatnich latach zrealizowano w Katedrze między innymi sześć grantów KBN, projekt badawczy SIERPA-APPLE pt.: Zasady ochrony gruntów rolnych w Polsce w aspekcie integracji ze wspólnotami Europejskimi. Katedra prowadziła wiele tematów badawczych o charakterze międzynarodowym, spośród których na wyróżnienie zasługuje zrealizowany w latach 2002-2003 wspólnie ze stroną bawarską program Leonardo da Vinci pt.: Rozwój obszarów wiejskich, a także projekt pt. Protecting Historical Cultural Landscapes to strengthen Regional Identities and Local Economies nr CULTURAL LANDSCAPE 5D106 w ramach programu Unii Europejskiej Interreg IIIB Cadses (2006-2008).

Do ważniejszych osiągnięć naukowych zespołu Katedry w ostatnich kilku latach zaliczyć można opracowania dotyczące: koncepcji fizjograficznych i sozologicznych ograniczeń wykorzystania terenów rolnych w ramach ich urządzeniowo-rolnej klasyfikacji; analizy rynku nieruchomości w kontekście gospodarki przestrzenią; przeciwerozyjnego zabezpieczenia gruntów w Polsce i założeń normatywów przeciwerozyjnych gleb; roli i miejsca systemów informacji o terenie w gospodarce przestrzenią; teoretycznych i praktycznych podstaw zrównoważonego rozwoju oraz określenia miejsca ekorozwoju w planowaniu miejscowym, tworzenia baz danych o środowisku przyrodniczym na potrzeby planowania przestrzennego oraz oceny wartości informacyjnej danych.

Działalność dydaktyczna Katedry dotyczy kształcenia przyszłych geodetów w ramach następujących przedmiotów: planowanie przestrzenne, polityka rozwoju obszarów wiejskich, ochrona środowiska, systemy informacji przestrzennej, rozwój obszarów i nieruchomości, Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny, prawo rolne, land management, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. Pracownicy samodzielni Katedry prowadzą także seminaria dyplomowe dla magistrantów. 

Pod opieką naukową pracowników Katedry powstało ponad 300 prac dyplomowych i pięć prac doktorskich. Zrecenzowano dwadzieścia trzy prace doktorskie i jedenaście rozpraw habilitacyjnych. Opiniowano dwanaście wniosków na stanowisko lub tytuł profesora oraz pięć wniosków wydziałów do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Od 1996 r. do chwili obecnej dwóch samodzielnych pracowników naukowych Katedry pełni funkcję przewodniczącego i sekretarza naukowego Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Pracownicy Katedry organizowali także wiele sympozjum krajowych i konferencji międzynarodowych. Wielokrotnie przebywali za granicą wygłaszając referaty naukowe oraz wizytując (wygłaszając wykłady) liczne zagraniczne ośrodki naukowe.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK