Laboratoria

Laboratorium Informacji Przestrzennej

Laboratorium Informacji Przestrzennej zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR. W laboratorium prowadzone są badania naukowe polegające na analizach związanych z planowaniem, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym, krajobrazem kulturowym i polityką przestrzenną. Charakter pracy badawczej jest silnie związany z przetwarzaniem informacji przestrzennej na dużą skalę, począwszy od ujęcia charakteru pojedynczych studiów przypadków, do analiz prowadzonych w ujęciu międzynarodowym.

Publikacje naukowe opracowane w oparciu o zasoby Laboratorium Informacji Przestrzennej:

  • Cegielska K., Kukulska A., Salata T., Piotrowski P., Szylar M. 2018. Shannon entropy as a peri-urban landscape metric: concentration of anthropogenic land cover element, Journal of Spatial Science, nr online, 1-21, DOI:10.1080/14498596.2018.1482803
  • Siejka M., Mika M., Salata T., Leń P. 2018. Algorithm of land cover spatial data processing for the local flood risk mapping, Survey Review, 50, 362, 397-403, DOI:10.1080/00396265.2017.1287620.
  • Wałęga A., Salata T. 2019. Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods, Catena, 172, 232-242, DOI:10.1016/j.catena.2018.08.032.
  • Grešlová P., Štych P., Salata T., Hernik J., Knížková I., Bičík I., Jeleček L., Prus B., Noszczyk T. 2019. Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production, Land Use Policy, Butterworth Scientific, 82, 807-820, DOI:10.1016/j.landusepol.2019.01.008.
  • Prus, B.; Wilkosz-Mamcarczyk, M.; Salata, T. Landmarks as Cultural Heritage Assets Affecting the Distribution of Settlements in Rural Areas—An Analysis Based on LIDAR DTM, Digital Photographs, and Historical Maps. Remote Sens. 2020, 12, 1778.

Zbiory danych źródłowych
W Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w 2009 r. został zainstalowany i uruchomiony serwer danych przestrzennych, na którym studenci kierunków Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu uczą się i pracują w takim systemie, że każdy opracowany obiekt jest gromadzony w odpowiednim formacie i tworzy materiał wykorzystywany przez studentów i doktorantów do prac dyplomowych. Tworzony przez studentów System Informacji Przestrzennej ma dzisiaj istotny wpływ na dydaktykę i prace badawcze, a Katedra dysponuje wyjątkowo dokładną mapą pokrycia terenu (przeszło dziesięciokrotnie bardziej dokładną niż ta, którą posiada Główny Geodeta Kraju), stworzoną w oparciu o wysokiej jakości ortofotomapę pozyskaną z GUGiK. Ponadto Laboratorium Informacji Przestrzennej dysponuje cyfrowym zbiorem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin w województwie małopolskim, co jest wyjątkowym zbiorem danych z zakresu polityki przestrzennej, którego nie posiadają Starostowie i Wojewodowie. Baza ta służy głównie dydaktyce, ale od niedawna zaczęła przynosić również wymierne korzyści w postaci materiału do badań nad rozwojem systemów GIS.

 

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego

Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Karol Król. W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania naukowe nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego. Zapoznaj się z ofertą badań.

W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania naukowe nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym materialnych i niematerialnych pozostałości przeszłości kulturowej obszarów wiejskich. Badania naukowe prowadzone w Laboratorium koncentrują się na czterech obszarach tematycznych: identyfikacji i pozyskiwaniu, digitalizacji i archiwizacji (przechowywanie), zarządzaniu i udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego (w formie cyfrowej).

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK