Laboratoria

Laboratorium Informacji Przestrzennej

Laboratorium Informacji Przestrzennej zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK. W laboratorium prowadzone są badania związane z planowaniem, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym, krajobrazem kulturowym i polityką przestrzenną. Charakter pracy badawczej jest silnie związany z przetwarzaniem informacji przestrzennej na dużą skalę, począwszy od ujęcia charakteru pojedynczych studiów przypadków, do analiz prowadzonych w ujęciu międzynarodowym.

Wybrane publikacje opracowane z wykorzystaniem zasobów Laboratorium Informacji Przestrzennej:

  • Cegielska, K., Salata, T. (2023). A multimetric approach to anthropogenic pressure analyses: A tool for measuring and mapping the human impact on the landscape. Land Degradation & Development, 1–19. https://doi.org/10.1002/ldr.4845
  • Grešlová, P., Štych, P., Salata, T., Hernik, J., Knížková, I., Bičík, I., Jeleček, L., Prus, B., Noszczyk, T. (2019). Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production. Land Use Policy, 82, 807-820. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.008
  • Cegielska, K., Kukulska-Kozieł, A., Salata, T., Piotrowski, P., Szylar, M. (2019). Shannon entropy as a peri-urban landscape metric: concentration of anthropogenic land cover element. Journal of Spatial Science, 64(3), 469-489. https://doi.org/10.1080/14498596.2018.1482803

Zbiory danych źródłowych
W Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu w 2009 r. został zainstalowany i uruchomiony serwer danych przestrzennych, na którym studenci kierunków geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu uczą się i pracują w takim systemie, że każdy opracowany obiekt jest gromadzony w odpowiednim formacie i tworzy materiał wykorzystywany przez studentów i doktorantów do prac dyplomowych. Tworzony przez studentów system informacji przestrzennej ma dzisiaj istotny wpływ na dydaktykę i prace badawcze, a katedra dysponuje wyjątkowo dokładną mapą pokrycia terenu (przeszło dziesięciokrotnie bardziej dokładną niż ta, którą posiada Główny Geodeta Kraju), utworzoną w oparciu o wysokiej jakości ortofotomapę pozyskaną z GUGiK. Ponadto Laboratorium Informacji Przestrzennej dysponuje cyfrowym zbiorem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich gmin w województwie małopolskim, co jest wyjątkowym zbiorem danych z zakresu polityki przestrzennej, którego nie posiadają starostowie i wojewodowie. Baza ta służy głównie dydaktyce, ale od niedawna zaczęła przynosić również wymierne korzyści w postaci materiału do badań nad rozwojem systemów GIS.


Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko przydrożne kapliczki, tradycyjne potrawy, pieśni i stroje. Dziedzictwo kulturowe to także programy komputerowe, audycje radiowe i materiały multimedialne — cyfrowe treści. Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego zostało powołane decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.). Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Karol Król, prof. URK. Laboratorium współpracuje z serwisem digitalheritage.pl. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo.

#

W Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są badania nad digitalizacją, archiwizacją i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym materialnych i niematerialnych pozostałości przeszłości kulturowej obszarów wiejskich. Badania naukowe prowadzone w laboratorium koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: identyfikacji i pozyskiwaniu, digitalizacji i archiwizacji (przechowywaniu) oraz zarządzaniu i udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego (w formie cyfrowej). Zapoznaj się z ofertą badań.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK