Archiwum 2019-2021

 22 grudnia 2021 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Mijający, 2021 rok był dla @KGPiAK niezwykle pracowity. Owocem prac naukowo-badawczych są między innymi liczne publikacje, spośród których na szczególną uwagę zasługują katalogi dziedzictwa kulturowego oraz książka pt. Identity in Post-Socialist Public Space (Routlage):

#    #    #

Wszystkim autorom gratulujemy i zachęcamy do promowania treści w mediach społecznościowych!


16 grudnia 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z planu zdjęciowego do Multimedialnego Katalogu Dziedzictwa Kulturowego. Nagrania miały miejsce w dniach 14-15 grudnia 2021 roku. Katalog powstaje w ramach projektu Cultural Heritage of Small Homelands.

# # #

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.


 15 grudnia 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach 2-letniej współpracy pracowników @KGPiAK z naukowcami z Etiopii ukazał się kolejny artykuł w prestiżowym czasopiśmie Science of the Total Environment, które posiada 200 pkt. według punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Celem badań, w których uczestniczyli dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK i prof. dr hab. inż. Józef Hernik było ukazanie wpływu użytkowania gruntów i pokrycia terenu na przestrzenno-czasową zmienność składowania i wyceny węgla w latach 1988–2018 w Etiopii. Roczna utrata zasobów węgla wyniosła 0,37 t/ha w ciągu ostatnich 30 lat, a największą stratę węgla stwierdzono na gruntach leśnych. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem publikacji:

Aneseyee, A.B., Soromessa, T., Elias, E., Noszczyk, T., Hernik, J., Benti, N.E. (2022). Expressing carbon storage in economic terms: The case of the upper Omo Gibe Basin in Ethiopia. Science of the Total Environment, 808, 152166. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152166


 10 grudnia 2021 # #

» Cykl: nagrody i wyróżnienia

3 grudnia 2021 roku, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za rok 2020 odebrała dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK z @KGPiAK. Gratulujemy!

Więcej informacja na stronie internetowej ministerstwa.

# # #

 


9 grudnia 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań, które opublikowano w artykule pt. Determining and quantifying the historical traces of spatial land arrangements in rural landscapes of Central and Eastern Europe. Autorką wiodącą artykułu jest dr hab. Barbara Prus, prof. URK.

Prus, B., Dudzińska, M., Bacior, S. (2021). Determining and quantifying the historical traces of spatial land arrangements in rural landscapes of Central and Eastern Europe. Scientific Reports, 11, 23421. https://doi.org/10.1038/s41598-021-02892-x

W artykule podjęto próbę kompleksowego zdefiniowania i określenia niematerialnych składników dziedzictwa kulturowego związanych ze strukturą przestrzenną gruntów przy użyciu metod obliczeniowych. Dokonano kwantyfikacji składowych i zaproponowano metodę empirycznej oceny trwałości krajobrazu dla obszarów rolniczych o znacznej wartości kulturowej i historycznej z wyraźną mozaikową strukturą pól, miedz, pastwisk, łąk i lasów. W pracy zaproponowano zintegrowane podejście do pomiaru stopnia zachowania układów przestrzennych w krajobrazie w oparciu o zbiór cech opisujących przestrzenną strukturę terenu.


7 grudnia 2021 # #

 Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem konkursu jest przygotowanie pracy na temat: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 15 marca 2022 r.

Czytaj więcej!


6 grudnia 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Ukształtowanie terenu ulega ciągłym zmianom, a powierzchnia niektórych państw rośnie lub maleje w wyniku procesów naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka. W niniejszym badaniu, w oparciu o model NUVEL 1A, prognozujemy (na przestrzeni kolejnych 10, 25 i 50 lat) zmiany powierzchni dla krajów położonych na granicy głównych płyt tektonicznych. W analizie wyodrębniamy kraje, które zgodnie z prognozą będą zyskiwały lub traciły powierzchnię tylko w wyniku ruchu płyt tektonicznych. W ciągu najbliższych 50 lat globalne saldo przyrostu (0,4 km2) i ubytku (12,7 km2) powierzchni jest ujemne. Tak więc w wyniku ruchów płyt litosferycznych powierzchnia lądów na Ziemi zmniejszy się o 12 km2 w ciągu 50 lat. W sumie zmiany nie są tak spektakularne, jak w przypadku zmian poziomu morza/wód, ale w niektórych mniejszych krajach prognozowane straty przekraczają kilka tysięcy metrów kwadratowych rocznie, np. w Nepalu straty przekraczają 10 000 m2rok-1. Pod względem metodologicznym niniejszy artykuł sytuuje się pomiędzy analizą metryczną a esejem, starając się wywołać pożyteczną dyskusję akademicką i zainteresować edukatorów, aby zilustrować studentom ruchy tektoniczne i ich siłę.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań, które opublikowano w artykule pt. What Is the Impact of Tectonic Plate Movement on Country Size? A Long-Term Forecast. Członkinią międzynarodowego zespołu badawczego jest dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK z @KGPiAK.


1 grudnia 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Nakładem prestiżowego wydawnictwa Routledge ukazała się nowa książka pt. „Identity in Post-Socialist Public Space. Urban Architecture in Kiev, Moscow, Berlin, and Warsaw” (Tożsamość w postsocjalistycznej przestrzeni publicznej. Architektura miejska w Kijowie, Moskwie, Berlinie i Warszawie), autorstwa profesorów Bohdana Cherkesa oraz Józefa Hernika z @KGPiAK. Gratulujemy!

DOI: https://doi.org/10.4324/9781003201427


29 listopada 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

21 października 2021 roku studenci 3 roku kierunku Gospodarka Przestrzenna @KGPiAK wzięli udział w badaniach terenowych w ramach przedmiotu Praktyczne zastosowanie GIS. Studenci pod opieką dr hab. Tomasza Salaty, prof. URK odwiedzili miejscowości Sułoszowa, Ojców i Pieskowa Skała, gdzie zapoznali się z lokalnymi obiektami dziedzictwa kulturowego. Dalsze prace studentów polegać będą na digitalizacji zabytkowych aktów własności ziemi.

# #

 


25 listopada 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych w @KGPiAK:

1) Zmiany przestrzenne wynikające z rozrostu miast są widoczne nie tylko w USA czy Europie Zachodniej, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Niekontrolowane rozrastanie się miast przejawia się głównie w zmianach pokrycia terenu i użytkowania gruntów, polegających na zwiększeniu udziału obszarów zurbanizowanych i nieciągłej tkanki miejskiej. Celem artykułu jest identyfikacja stopnia rozrostu miast na podstawie analizy tkanki miejskiej oraz różnic we wskaźnikach pokrycia terenu według poszczególnych kategorii gruntów zurbanizowanych.

Renata, R.-C.; Barbara, C.; Andrzej, S. (2021). Which Polish Cities Sprawl the Most. Land, 10(12), 1291. https://doi.org/10.3390/land10121291

2) Jednostki samorządu terytorialnego ponoszą koszty związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, dlatego są zainteresowane partycypowaniem w korzyściach, które osiągają z tego tytułu właściciele nieruchomości gruntowych. Celem pracy jest określenie przyczyn zaniechania naliczania opłaty adiacenckiej w Polsce oraz zaproponowanie zmian w naliczaniu tej opłaty. Badaniami objęto gminy powiatu gorlickiego (woj. małopolskie). Respondenci jako przyczynę odstąpienia od naliczenia opłaty wskazali brak analiz (szacowania) wzrostu wartości nieruchomości po realizacji określonych działań inwestycyjnych, wysokie koszty administracyjne związane z naliczeniem opłaty oraz chęć stymulacji rozwoju społeczno-gospodarczego.

Hernik, J., Kudławiec, P., Król, K., Hernik, K., Dixon-Gough, R. (2021). Reasons for the Discontinuation of Betterment-Levy Charging in Poland (A Case Study of Gorlicki County). Land, 10(12), 1295. https://doi.org/10.3390/land10121295


17 listopada 2021 # #

» Cykl: projekty naukowe

Dwoje naukowców z @KGPiAK otrzymało dofinansowanie @NCN w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe. Są to: dr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Karol Król. Gratulujemy!
Działania zakwalifikowane do finansowania (odpowiednio):
1. Identyfikacja i obliczanie intensywności zjawiska antropopresji – zintegrowane oddziaływanie czynników naturalnych i antropogenicznych na zmiany pokrycia i użytkowania terenu,
2. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.


12 listopada 2021 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Interdyscyplinarny zespół naukowców z Ukrainy we współpracy z prof. Józefem Hernikiem z @KGPiAK podjął się oceny wartość usług ekosystemowych w krajobrazach rolniczych na przykładzie Kolomak Territorial Community in Bohodukhiv district, Kharkiv region (Ukraine). Usługi ekosystemowe w krajobrazach rolniczych mają wartość społeczną, ekonomiczną i środowiskową, zapewniając społeczeństwu szeroki wachlarz korzyści. Brak naukowo uzasadnionych i praktycznie sprawdzonych metodologii identyfikacji, mapowania i oceny usług ekosystemów w krajobrazach rolniczych utrudnia włączenie ich wartości do obecnego systemu planowania przestrzennego. Najwyższą szacowaną wartość wśród nierynkowych usług ekosystemów jest usługa magazynowania węgla, a wśród usług rynkowych – produkcja żywności. Naukowcy wykazali, że poprawa krajobrazu rolniczego poprzez tworzenie systemu leśnych pasów ochronnych pozwala zwiększyć całkowitą wartość usług ekosystemowych, dlatego też powinno być ono lepiej zintegrowane z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem gruntami.

Soloviy, I., Kuryltsiv, R., Hernik, J., Kryshenyk, N., Kuleshnyk, T. (2021). Integrating Ecosystem Services Valuation into Land Use Planning: Case of the Ukrainian Agricultural Landscapes. Forests, 12(11), 1465. https://doi.org/10.3390/f12111465


9 listopada 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich SZKLANA oraz radnych gminy Proszowice został ogłoszony konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu będącego własnością koła gospodyń. Teren ten ma być miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców i jednocześnie ma pełnić funkcje rekreacyjne i sportowe oraz stanowić miejsce dla imprez okolicznościowych. Całość projektu ma nawiązywać do otaczającego krajobrazu i podkreślać regionalizm, tradycje miejsca.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wyjazdu do Proszowic, który odbył się 13 października 2021 roku w ramach przedmiotu Projektowanie Przestrzeni Publicznej dla studentów trzeciego roku kierunku Architektura Krajobrazu (prowadzący przedmiot: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, dr inż. arch. Barbara Olczak). Celem wyjazdu była inwentaryzacja przedprojektowa. 


24 października 2021

» Cykl: projekty naukowe

Naukowcy z @KGPiAK biorą udział w seminariach i wyjazdach studyjnych w ramach projektu @Highlands_3 (Tytuł projektu: Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3 z programu Horyzont 2020). Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz 28 innych naukowców z 13 różnych krajów wzięli udział w badaniach terenowych w Livradois-Forez (Francja). Relacja fotograficzna. 


12 października 2021

» Cykl: projekty naukowe

Pracownicy @KGPiAK: prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr inż. arch. Barbara Olczak uczestniczyli w warsztatach Wizja Miasta 2050, których celem było określenie ścieżki transformacji w inteligentne, neutralne klimatycznie miasto. Warsztaty były częścią projektu „ATELIER AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowanego przez miasto Amsterdam. ATELIER koncentruje się na rozwoju tzw. dystryktów dodatnio energetycznych w dwóch miastach wiodących – Amsterdamie (Niderlandy) i Bilbao (Hiszpania), łącząc przy tym 30 partnerów z 11 europejskich krajów, w tym miasto Kraków. Relacja fotograficzna.


11 października 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Celem badań interdyscyplinarnego zespołu pod kierownictwem dr Julii Gorzelany z @KGPiAK była diagnoza kultury organizacyjnej wybranych uczelni wyższych i analiza jej wpływu na procesy innowacyjne zachodzące w ich obrębie. Analizie poddano wybrane uczelnie z Polski, Austrii, Niemiec i Ukrainy. W badaniu zidentyfikowano związki pomiędzy kulturą organizacyjną a innowacyjnością uczelni oraz komponentami, które stwarzają możliwości innowacyjne na uczelniach. Wyniki badań mogą być pomocne w oddolnym kształtowaniu kultury organizacyjnej uczelni wyższych.

Gorzelany, J., Gorzelany–Dziadkowiec, M., Luty, L., Firlej, K., Gaisch, M., Dudziak, O., Scott, C. (2021). Finding links between organisation’s culture and innovation. The impact of organisational culture on university innovativeness. PLoS ONE, 16(10): e0257962. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257962


6 października 2021

» Cykl: projekty naukowe

Ocena aktualnego stanu i zmian przestrzenno-czasowych naturalnego krajobrazu jest kluczowa m.in. dla sektora rolno-przemysłowego. Badania naukowca z @KGPiAK w ramach konkursu Miniatura 3 z NCN we współpracy z ukraińskimi partnerami skupiły się na zidentyfikowaniu stanu i czasowo-przestrzennych zmian w krajobrazie Kijowa (1985-2020) za pomocą przetwarzania danych teledetekcyjnych. Według danych Landsat (rozdzielczość przestrzenna 30m) powierzchnia terenów zurbanizowanych wzrosła o około 41% od 1985 do 2020 roku, a według danych Sentinel-2 MSI (rozdzielczość przestrzenna 10m) wzrosła o około 5% w latach 2015-2020. Więcej w artykule:

Belenok, V., Noszczyk, T., Hebryn-Baidy, L., Kryachok, S. (2021). Investigating anthropogenically transformed landscapes with remote sensing. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 24, 100635, https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100635

3 października 2021

» Konkurs architektoniczny

Konkurs architektoniczny dla studentów, absolwentów i doktorantów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na opracowanie koncepcji zadaszenia dla rowerów z miejscem dla osób palących z zastosowaniem zieleni. I nagroda — 2000zł! Więcej na @KGPiAK oraz WIŚiG.


1 października 2021

» Cykl: projekty naukowe

Relacje prasowe z konferencji Cultural Heritage, podsumowującej projekt naukowy Cultural Heritage of Small Homelands:

Galeria fotografii — międzynarodowa konferencja naukowa Cultural Heritage:

#

 Partners: Erasmus+

#


 23 września 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Krajobraz kulturowy polskiej wsi jest nieodłącznie związany ze szczególnym, wielowiekowym systemem, który łączy tradycję rolniczą i bioróżnorodność. Jednym z takich unikalnych obszarów jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Badania zespołu naukowców z @KGPiAK potwierdziły, że zanikanie systemów rolniczych na skutek zmian społeczno-gospodarczych i środowiskowych stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kulturowej. Więcej w artykule:
Prus, B., Uruszczak, M., Hernik, J. (2021). Arguments based on biocultural diversity to cease abandonment of traditional agricultural systems: Lessons from Poland. Biodivers Conserv. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02297-2  


 17 września 2021

» Cykl: projekty naukowe

W dniach 5-19 września 2021 r. pracownik @KGPiAK – dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK odbył wyjazd badawczy do Katedry Geodezji Lotniczej i Gospodarki Przestrzennej, Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie na Ukrainie (Department of Aerospace Geodesy and Land Management, National Aviation University). Celem działania naukowego było wykorzystanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji do monitorowania i oceny zmian pokrycia terenu w skali lokalnej. W ramach wyjazdu naukowego przygotowano publikację naukową dotyczącą zastosowania metod teledetekcyjnych do badania zmian pokrycia terenu na przykładzie miasta Kijowa. Galeria fotografii...

Wyjazd badawczy możliwy był w ramach projektu Miniatura 3 pt. „Monitorowanie i ocena zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem metody teledetekcji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), projekt nr 2019/03/X/ST10/01728.
 


15 lipca 2021

» Wyróżnienie dla studentki Architektury Krajobrazu

Monika Justyna Śpiewak, studentka kierunku Architektura Krajobrazu (@KGPiAK), uzyskała I wyróżnienie w konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020. Tytuł wyróżnionej pracy: Koncepcja rewitalizacji rynku w mieście Radymno.
Konkurs jest organizowany cyklicznie przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu SPAK. Promotorem pracy jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Gratulacje!

 


5 lipca 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Pracownicy @KGPiAK, obok działań dydaktycznych, aktywnie angażują się we współpracę naukową na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Trzech pracowników naszej katedry – dr inż. Katarzyna Cegielska, dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. UR oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR w dniach 20-25 czerwca 2021 r. uczestniczyło w seminarium naukowym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu. Uczelnia ta jest jedną z 10 prestiżowych Uczelni Badawczych w Polsce, dlatego też współpraca z taką jednostką naukową jest szczególnie istotna. Uczestnicy seminarium, podczas dyskusji nad programami studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna, wymienili się doświadczeniami z pracy naukowej oraz dydaktycznej. Seminarium obyło się w ramach projektu "Cultural heritage of small homelands" z programu NAWA.

Fotogaleria

Program seminarium naukowego: Przemiany polskich miast a użytkowanie gruntów w perspektywie potransformacyjnej 


 2 lipca 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury ebooka autorstwa Stanisława Baciora, Józefa Hernika oraz Barbary Prus nt. Postępowanie rozgraniczeniowe: Aspekty teoretyczne i przykłady z praktyki (Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2021).

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt nr rej. DNM/SP/466153/2020 pt. „Naukowe Doświadczenia z Praktyki Geodezyjnej”.


 23 czerwca 2021

» International workshops in France (HIGHLANDS.3, Horyzont 2020 Project)

Dr inż. Barbara Czesak i Dr inż. Renata Różycka-Czas uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach, które odbyły się w dniach 3-16 czerwca we Francji. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele jednostek badawczych z Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Rumunii, Słowenii, Włoch i Polski. Organizatorem warsztatów była Austriacka Akademia Nauk (Austrian Academy of Sciences). Celem Warsztatów było stworzenie wytycznych do metodyki badań zrównoważonych inicjatyw rozwoju ziem górskich. Podczas warsztatów pracowano między innymi nad wnioskiem grantowym do programu Erasmus Mundus. Warsztaty odbyły się w ramach projektu: Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3 Konkurs: Horyzont 2020 H2020-MSCA-RISE-2019 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), nr 872328.

Galeria fotografii

Dr inż. Barbara Czesak i Dr inż. Renata Różycka-Czas took part in an international workshops in France between 3rd of June and 16th of June. The participants from Austria, Spain, Portugal, France, Romania, Slovenia, Italy and Poland worked together on the guidelines for mountain initiatives research. The workshops was organised by Institute for Interdisciplinary Mountain Research (IGF), Austrian Academy of Sciences (ÖAW). One of the outcomes of the seminars was Erasmus Mundus grant application. The workshop was organised as a part of Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland — HIGHLANDS.3, Horyzont 2020 Project - H2020-MSCA-RISE-2019 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange), nr 872328.


10 czerwca 2021

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej. Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR. Nasza koleżanka zaprezentowała się znakomicie. Gratulujemy pani doktor!


28 maja 2021

» Scientific Conference entitled ‘Cultural Heritage‘

International Scientific Conference entitled ‘Cultural Heritage‘ summarizing the NAWA project (26-29 September 2021) [more]
#


24 maja 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Rada dyscypliny inżynieria lądowa i transport Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zaprasza na publiczną, zdalną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Cegielskiej z @KGPiAK, która odbędzie się 9 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00. Przeprowadzona zostanie transmisja on-line z przedmiotowego wydarzenia, które będzie otwarte dla wszystkich.

Temat pracy: Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR

OGLĄDAJ NA ŻYWO


21 maja 2021 

» Most Cited Land Use Policy Articles

Artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Land Use Policy nt. Land use and land cover changes in post-socialist countries: Some observations from Hungary and Poland, współautorstwa pracowników @KGPiAK, jest jednym z najczęściej cytowanych artykułów od 2018 roku. Gratulujemy!

Autorzy w swoim opracowaniu przeanalizowali zmiany użytkowania gruntów i pokrycia terenu w dwóch krajach postsocjalistycznych — na Węgrzech i w Polsce, na podstawie danych katastralnych, danych statystycznych i danych CORINE Land Cover. Zapraszamy do lektury.


20 maja 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Climate Change and Current Challenges for Landscapes and Cultural Heritage — tak zatytułowano wydanie specjalne czasopisma Land (ISSN 2073-445X), które jest poświęcone zmianom klimatu na świecie oraz identyfikacji aktualnych wyzwań związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego miast i wsi. Jednym z redaktorów zeszytu jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk z @KGPiAK.


 15 maja 2021 

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR został członkiem rady redakcyjnej czasopisma naukowego City and Environment Interactions (Elsevier). City and Environment Interactions to międzynarodowe i interdyscyplinarne forum skupiające naukowców badających interakcje zachodzące pomiędzy miastami i związaną z tym presją na środowisko i klimat.


 28 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Special Issue: Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World [Land – 70 pkt., IF 2.4]

Zmiana użytkowania i/lub pokrycia gruntów wynika z wieloaspektowego współistnienia procesów społecznych, ekologicznych i geofizycznych. Jest to jedna z głównych przyczyn globalnych zmian środowiskowych. Zagadnieniom tym został poświęcony zeszyt specjalny w czasopiśmie naukowym Land (ISSN 2073-445X), pt. Socio-Economic, Environmental, and Political Aspects of Rational Management and Land Use/Cover Around the World. Redaktorem zeszytu jest dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR z @KGPiAK


 25 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

» Multidyscyplinarny zespół z czterech jednostek naukowych podjął próbę określenia wpływu zagrożenia powodziowego na poziom aktywności rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w oparciu o wyodrębnione strefy zagrożenia powodziowego w historycznym Sandomierzu (Polska). Badania ujawniły, że rynek nieruchomości na obszarach zagrożonych powodzią najszybciej reaguje na wystąpienie powodzi i najszybciej zapomina o zagrożeniu. Na innych obszarach (mniej atrakcyjnych inwestycyjnie) powódź i ryzyko powodzi mają długofalowy wpływ na rynek nieruchomości, a reakcja na powódź nie jest tak wyraźna. W badaniach wzięła udział dr hab. inz. Barbara Prus, prof. UR z @KGPiAK.

Dudzińska, M., Prus, B., Cellmer, R., Bacior, S., Kocur-Bera, K., Klimach, A., Trystuła, A. (2020). The Impact of Flood Risk on the Activity of the Residential Land Market in a Polish Cultural Heritage Town. Sustainability, 12(23), 10098. https://doi.org/10.3390/su122310098 

» Ciekawe badania przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców we współpracy z dr inż. Tomaszem Noszczykiem, prof. UR. Ich celem było przewidywanie przestrzennego rozmieszczenia węgla organicznego w glebie w odniesieniu do zmiennych wykrywanych zdalnie i innych zmiennych towarzyszących.

Sodango, T.H., Sha, J., Li, X., Noszczyk, T., Shang, J., Aneseyee, A.B., Bao, Z. (2021). Modeling the Spatial Dynamics of Soil Organic Carbon Using Remotely-Sensed Predictors in Fuzhou City, China. Remote Sens., 13(9), 1682. https://doi.org/10.3390/rs13091682

» Międzynarodowy zespół badawczy pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Katarzyny Hodor z Politechniki Krakowskiej, na podstawie badań ankietowych przeanalizował sposób w jaki funkcjonują ogrody historyczne w czasie pandemii. Badania pozwoliły pozyskać informacje dotyczące wpływu pandemii na zachowania odwiedzających, a także utrzymanie i kondycję zasobów dziedzictwa kulturowego, jakimi są ogrody historyczne z rejonu Europy. W projekcie udział wzięła dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk.

Hodor, K., Przybylak, Ł., Kuśmierski, J., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Identification and Analysis of Problems in Selected European Historic Gardens during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(3), 1332. https://doi.org/10.3390/su13031332

» Pandemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie większości mechanizmów rządzących światem. Wywarła także wpływ na ekosystem cyfrowy, w tym sposób korzystania z mediów społecznościowych. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Śląską we współpracy z Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego @KGPiAK ujawniły, że czas pandemii może sprzyjać uruchamianiu nowych platform społecznościowych.

Zdonek, D., Król, K. (2021). The Impact of Sex and Personality Traits on Social Media Use during the COVID-19 Pandemic in Poland. Sustainability, 13(9), 4793. https://doi.org/10.3390/su13094793


 9 kwietnia 2021

» Cykl: z życia Katedry

Nasza koleżanka z @KGPiAKdr inż. Anita Kukulska-Kozieł została laureatką III Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w kategorii: rozprawy doktorskie. Gratulujemy!

Nagrodzona rozprawa doktorska:
Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych” – autorka: Anita Kukulska-Kozieł, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.


 2 kwietnia 2021

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Tożsamość wiejska, jako istotny element funkcjonowania obszarów wiejskich, może być zachowana i wzmocniona w wyniku działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do zapoznania się z nowym opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono szereg indykatorów zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p. http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-15-1
 

23 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Prof. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, został członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. Składa się z 30 członków, powoływanych na okres 5 lat, spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego. Gratulujemy!


  22 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem prac laboratoriów funkcjonujących w strukturze Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu:


 18 marca 2021

» Cykl: z życia Katedry

Uniwersytet Rolniczy aktywnie uczestniczył w wirtualnym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021. W sobotę 20 marca o godz. 14:00, w panelu Jak dzięki studiom możemy zmieniać świat?”, wystąpiła dr inż. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, architekt krajobrazu i pracownik naszej Katedry. Dyskusja była owocna.


 15 lutego 2021

» Geoinformacja uzyskała certyfikat jakości!

Specjalność Geoinformacja (studia II stopnia) uzyskała Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Wysiłek naszego zespołu został doceniony. Geoinformacja to dobry kierunek studiów!

Geoinformacja


14 lutego 2021

» Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. II edycja konkursu dotyczy prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku. Szczegóły na stronie internetowej PAN.


10 lutego 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku interdyscyplinarny zespół z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, we współpracy z WTŻ, złożył wniosek w konkursie HORIZON 2020. Akronim i tytuł projektu: GREEN ACTION – Advancing International Innovative Systems with Shared Intergroup Benefits from the Green Deal. Pracami zespołu kierował prof. Józef Hernik. Czekamy na ocenę wniosku.


15 stycznia 2021

» Kierunek Gospodarka Przestrzenna, specjalność Geoinformacja

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z ofertą kierunku Gospodarka Przestrzenna na specjalności Geoinformacja i zainteresowania się tą opcją pogłębiania wiedzy. Zdobywanie umiejętności związanych z pracą z zaawansowanymi systemami analizy i prezentacji danych przestrzennych powoduje, że nasz absolwent jest poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. Specjalność Geoinformacja...


7 stycznia 2021

» Cykl: z życia Katedry

W styczniu 2021 roku otrzymaliśmy kartkę świąteczną od Pani dr Małgorzaty Wilczkiewicz, emerytowanego pracownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Za życzenia serdecznie dziękujemy! Polecamy jedną z publikacji Pani doktor pt: Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach Zjednoczonych.


5 stycznia 2021

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Polski i Węgier

Pracownicy Katedry — dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, mgr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. UR są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu). Urban Policies to sieć społecznościowa, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from Poland and Hungary. Zapraszamy! Zarejestruj się na bezpłatny Webinar!


 1 stycznia 2021

» Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski

Dziekani Wydziałów Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności zapraszają PT Studentów do wzięcia udziału w wydarzeniu: przygotowanie pracy na temat: Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski.
Praca może przyjąć postać: 1) opracowania pisemnego (np. format doc, docx, odt) rozszerzonego o zdjęcia autorskie wraz z opisem, z minimalną liczbą wyrazów 1000, lub 2) opracowania pisemno-graficznego (rozdzielczość min 300 dpi), np. plansza formatu A3 z minimalną liczbą wyrazów 1000. Przygotowany materiał może dotyczyć „nieznanego” dziedzictwa kulturowego:

a) materialnego, np.:

 • budynki i elementy małej architektury związane z budownictwem drewnianym, murowanym, chałupy;
 • pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących /ważnych dla mieszkańców/ budynków;
 • ogrody wiejskie i stare układy urbanistyczne;

b) niematerialnego, np.:

 • potrawy, tradycyjne wyroby (np. sery, nalewki, wędliny itd.);
 • zwyczaje/tradycja  (kontynuowane/niekontynuowane – pamiętane przez nielicznych już mieszkańców);
 • niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, upraw – charakterystyczne dla regionu/lokalne;
 • krajobrazy (unikatowe widoki, panoramy, zawierające charakterystyczne dla obszaru elementy);
 • rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, np.: wyroby skórzane, ceramika, hafty, koronki;
 • wzory artystyczne/ludowe (np. motywy kwiatowe).

c) bazującego na przekazach ustnych, tj. wspomnienia z pamiętnika, opowiadania, opis zwyczajów związany z tradycyjnymi miejscami, miejscowościami, tradycyjnymi wyrobami, strojami, zwyczaje kultywowane w rodzinach (przekazywane tradycje, przedmioty pamiątkowe).

Przygotowane opracowania są związane z projektem ‘Cultural heritage of small homelands’ (Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn) no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001, który jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Woj. Małopolskiego Małych Miasteczek i Wsi.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia, którzy dostarczą pracę otrzymają z rąk Dziekanów certyfikaty uczestnictwa.

Wszelkie uwagi oraz prace prosimy nadsyłać na adres internetowy: k.krol@urk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 r.. 


20 grudnia 2020

» Życzenia świąteczne

 

Serdeczne życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, udanej zabawy sylwestrowej oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku składają pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

 


 4 grudnia 2020

» Konkurs na stanowisko asystenta

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji ogłosił konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Data przyjmowania zgłoszeń upływa 5 stycznia 2021 roku. Więcej informacji...


30 listopada 2020

» Transformacja obszarów miejskich — doświadczenia z Indii

Pracownicy Katedry — dr inż. Tomasz Noszczyk, wspólnie z mgr inż. Katarzyną Cegielską i dr inż. Anitą Kukulską-Kozieł są członkami Urban Policies (www.urbanpolicies.eu), tj. sieci społecznościowej, która organizuje spotkania i webinaria poświęcone przestrzeni miejskiej. Najbliższe webinarium odbędzie się 4 grudnia o godz. 15:00. Tytuł spotkania to: Urban transformations in the world: a perspective from India. Zapraszamy!

Informacja jak zarejetsrować się na Webinar.


24 listopada 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar

Rada dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na publiczną, zdalną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Marii Nawieśniak-Caesar. Maria Nawieśniak-Caesar jest doktorantką w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Obrona odbędzie się 11 grudnia 2020 roku o godzinie 9:00. Przeprowadzona zostanie transmisja on-line z przedmiotowego wydarzenia, które będzie otwarte dla wszystkich. Temat pracy: Zintegrowana metoda krajobrazowo-hydromorfologiczna do oceny dolin rzecznych. Zawiadomienie o terminie obrony.

OGLĄDAJ NA ŻYWO


18 listopada 2020

» Współpraca naukowa z Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Switzerland nawiązali współpracę w dziedzinie badań i edukacji. Na podstawie zawartej umowy Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu weźmie udział w wieloletnich międzynarodowych badaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Szeroko zakrojony projekt naukowy przwewiduje badania w jedenastu krajach Europy. 


4 listopada 2020

» Konferencja naukowa: Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyła się XXVI międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekologia miejska i dziedzictwo kulturowe miasta. Konferencję zorganizowała Katedra Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tegoroczna konferencja poświęcona była problematyce ekologii miejskiej i dziedzictwa kulturowego w miastach.

W konferencji udział wzięły dwie koleżanki z naszej katedry – dr hab. inż. Barbara Prus i dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, które zaprezentowały referaty pt.:
 • B. Prus, M. Dudzińska, S. Bacior, The influence of Flood Hazard Areas on the Activity of Residential Land Property Market in Cultural Heritage City Sandomierz.
 • M. Wilkosz-Mamcarczyk, B. Olczak, Identificationand delimitation of areas in need of introducing elements of green and blue infrastructure – an approach based on the quality of space surrounded by objects of cultural heritage on the example of Krakow.
 • K. Hodor, Ł. Przybylak, J. Kuśmierski, M. Wilkosz-Mamcarczyk, Historic gardens in the era of Covid-19.

30 września 2020

» Architektura Krajobrazu wyróżniona!

Kierunek Architektura Krajobrazu, którym opiekują się architekci i architekci krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu zajął II miejsce w Polsce w rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2020”. To potwierdzenie wyskoich kwalifikacji zawodowych, jakie uzyskują studenci Uniwersytetu Rolniczego na kierunku Architektura Krajobrazu. Zapraszamy na studia!


29 września 2020

» Dziękujemy Panie Profesorze!

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego kierownika Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji — prof. dr hab. Krzysztofa Gawrońskiego. Profesorowi serdecznie dziękujemy za lata współpracy. Jednocześnie życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Fotografie.

25 września 2020

» Uniwersytet Rolniczy nagrodzony w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

Przebudowa spichlerza przy ul. Balickiej w Krakowie na budynek użyteczności publicznej dla Uniwersytetu Rolniczego została nagrodzona przez jury konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Przebudowa spichlerza zdobyła I miejsce i tytuł „Modernizacja Roku” i „Budowa XXI w.” w kategorii edukacja i szkolnictwo.

Inwestycja objęła przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych wchodzących w skład dawnego założenia dworskiego z 1885 roku. Budynki te służyły głównie do przechowywania zbóż, suszonek, a także utrzymaniu zwierząt gospodarskich. Obecnie w budynku odbywają się zajęcia ze studentami kierunku Architektura Krajobrazu, który jest realizowany w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W budynku znjaduje się także główna siedziba architektów i architektów krajobrazu z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, URK).


1 lipca 2020

» Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł

W dniu 1 lipca 2020 roku o godzinie 11.30 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł (zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej). Temat pracy: Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych. Promotorem pracy jest prof. Krzysztof Gawroński, a promotorem pomocniczym dr Renata Różycka-Czas. Obrona pracy doktorskiej, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, odbyła się w formie zdalnej. Nie przeszkodziło to jednak naszej koleżance zaprezentować się z jak najlepszej strony. Gratulujemy pani doktor!


27 listopada 2019

» Konkurs architektoniczny: Drugie Życie Fortu

Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotografii z posiedzenia jury konkursowego oraz z konferencji i wystawy pokonkursowej, na której ogłoszono zwycięzców konkursu (25-26 listopada 2019 roku).

Głównym celem konkursu „Drugie Życie Fortubyło wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Administracyjnego w Zielonkach w rejonie fortu „Marszowiec” wraz z opracowaniem projektu zieleni. Konkurs miał charakter międzynarodowy i skierowany był do pracowników naukowych i studentów architektury i architektury krajobrazu.

Kierownikiem projektu jest dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk. Gratulujemy!

Międzynarodowy konkurs architektoniczno-krajobrazowy „Drugie Życie Fortu”, którego organizatorem był Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany był w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę 514/P-DUN/2019 finansowanym ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK