Konkursy
» Międzynarodowy konkurs studencki, 2023/2024
 
Komunikat: Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 14 czerwca 2024 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ul. Balicka 253C, godz. 16.30.
 
Odpowiedzi na pytania Uczestników konkursu „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)”:
 1. Prace należy składać na portierni WIŚiG na ul. Balickiej 253C w Krakowie.
 2. Podkład DWG został udostępniony Uczestnikom na stronie konkursu [pobierz plik DWG].
 3. Nawierzchnie – należy zachować historyczną nawierzchnię z kamienia wapiennego, jej obrys jest pokazany czerwonym kolorem [pobierz plik dziedziniec drzewostan].
 4. Istniejąca roślinność może być przeprojektowana (niestety nie zachowały się informacje o historycznych  gatunkach drzew, krzewów, bylin).
 5. Można zaproponować nowe wersje rozwiązań małej architektury (istniejąca fontanna jest dziełem współczesnym) i/lub wraz z lokalizacją na dziedzińcu zamkowym, uwzględniając okresu powstania i rozbudowy Zamku z końca XV-XVIII w.
 6. Altanę można usunąć i zaproponować inne rozwiązanie – plac otwarty/trawnik, zadaszenie – dla organizowanych wydarzeń i uroczystości. Sugeruje się demontaż części budowli garażu (budynek z czerwonymi wrotami) – na zdjęciach).
 7. Na dziedzińcu nic nie wolno budować. Można jedynie dodać elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, elementy oświetlenia, lekkie tymczasowe zadaszenie, fontannę, tablice informacyjne, altanę).
 8. Wydruki plansz w formacie 100cm x 70cm należy przesłać w tubie lub odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.
 9. Prace należy przygotować w języku angielskim ze względu na międzynarodowy charakter konkursu. Współczesne fotografie Zamku Dubno
 
Answers to Participants' questions ‘Concept for landscaping of the area at the Ostrozky-Lubomyrsky Castle in Dubno (Ukraine)’:
 1. A map in .dwg format has been uploaded to the Participants' the competition website [download DWG file].
 2. Surfaces – the historic limestone pavement should be preserved, its outline is shown in red, in the file "courtyard stand" link to the file: [download].
 3. Existing greenery can be re-designed (unfortunately information on historic species of trees, shrubs, perennials has not been preserved).
 4. New versions of small architectural solutions can be proposed (the existing fountain is a recent creation) and/or together with the location in the castle courtyard, taking into account the period of the creation and expansion of the castle from the end of the XV-XVIII century.
 5. The gazebo can be removed and the designers can propose another solution – open square/lawn, roofing – for organised events and celebrations. It is suggested to remove part of the garage building (the building with the red gates) – in the photos).
 6. Nothing should be built in the courtyard. Only small architecture elements may be added (benches, litter bins, lighting elements, light temporary canopy, fountain, information boards, gazebo).
 7. Printouts of the boards in 100cm x 70cm format should be sent in a tube or properly protected against damage.
 8. The competition work should be prepared in English due to the international character of the competition [photographs Zamek Dubno]
Zaproszenie do udziału w konkursie:

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu ogłasza międzynarodowy konkurs studencki Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)” (Decision No. 67/2023 of the Rector of the Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Kraków). Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, przy udziale Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie. Do pobrania:

Nagrody:
I miejsce – 1000 euro,
II miejsce – 600 euro,
III miejsce – 400 euro.
 
Termin przyjmowania prac konkursowych: do 30 kwietnia 2024 r. Ogłoszenie wyników: czerwiec 2024 r.

Szczegółowych informacji udzielają: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk (magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl) oraz dr inż. arch. Barbara Olczak (barbara.olczak@urk.edu.pl).

Zapraszamy do udziału!


» Konkurs dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym, 2022/2023
 
Elementy dziedzictwa kulturowego przyjmują nierzadko spektakularne, monumentalne formy lub są delikatne i ulotne, jak szeptane ludowe baśnie czy kołysanki. Bywają wyryte w skale, zapisane na kartach papieru lub przyjmują postać cyfrową. II edycja konkursu dla uczniów szkół średnich nt. „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym” jest poświęcona cyfrowemu dziedzictwu kulturowemu. Cyfrowe artefakty to najczęściej pojedyncze pliki, ale także oprogramowanie, które nie jest już wykorzystywane z uwagi na postęp technologiczny. Cyfrowe artefakty mają co najmniej dwie przeciwstawne właściwości – chociaż można je kopiować i odtwarzać praktycznie w nieskończoność, jednocześnie można je relatywnie łatwo „utracić bezpowrotnie”. W dużej mierze wynika to ze zmian technologicznych, które sprawiają, że coraz trudniej jest przechowywać archaiczne oprogramowanie oraz sprzęt (komputerowy) w niezmienionym stanie [pobierz agendę].
 
#
 
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Celem konkursu jest przygotowanie pracy na temat: Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym – cyfrowe dziedzictwo kulturowe. Termin przyjmowania prac konkursowych upływa 16 kwietnia 2023 roku.
 
Szczegóły i regulamin II edycji konkursu (2023):
— Załącznik 1 do Regulaminu konkursu – Karta zgłoszeniowa projektu do konkursu,
— Załącznik 2 do Regulaminu konkursu – Oświadczenia uczestnika konkursu.
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy pisemno-graficznej (rozdzielczość min. 300 dpi), w formacie A3 z minimalną liczbą wyrazów 500. Praca powinna obejmować opis, dokumentację fotograficzną i/lub szkice dotyczące elementów dziedzictwa kulturowego. Organizator przewidział nagrody pieniężne dla laureatów konkursu, ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
a) I miejsce – 2000 zł,
b) II miejsce – 1000 zł,
c) III miejsce – 500 zł.
 
Miejscem zgłoszenia pracy jest siedziba organizatora, tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków (tel. 12 662 40 17).
 
Zachęcamy do udziału!
 
 
Wyniki pierwszej edycji konkursu Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym, 2021/2022

Relacja prasowa i materiał wideo

I miejsce zajęła praca pt: Jaśkowice-Zdrój. Szkic o zapomnianym podkrakowskim uzdrowisku
Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł otrzymał autor pracy: Adrian Musiał (woj. małopolskie).
Komentarz ekspertów: W pracy drukowanej oraz na posterze przedstawiono miejscowość Jaśkowice-Zdrój, tj. „zapomniane podkrakowskie uzdrowisko”. Autor opisał aktywność lokalnych stowarzyszeń, które działają na rzecz przywracania świadomości historycznej mieszkańcom miejscowości. Autor wykazał, że historia uzdrowiska warta jest zachowania, ponieważ pamięć o nim stopniowo zanika.

II miejsce zajęła praca pt: Pałac Ślubów
Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymała autorka pracy: Vanessa Przysucha (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autorka w opisie obiektu zwróciła uwagę na subtelne połączenie architektury z elementami sztuki. Praca wykracza poza inżynierskie, odtwórcze ramy i wznosi się na wyższy poziom abstrakcji. Konstrukcja utworzona w latach 80. XX wieku, poprzez prezentację artystyczną, została przeniesiona w futurystycznie postrzeganą przyszłość, gdzie nieco brutalne kształty budowli łagodzone są poprzez grę świateł i cieni.

III miejsce zajęła praca pt: W śląskim domu – sztuka i rozrywka
Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał autor pracy: Franciszek Owczarek (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autor w pierwszej części pracy opisał wybrane oleodruki, przede wszystkim poświęcone tematyce sakralnej oraz rolę, jaką pełniły w domostwach w XIX oraz XX wieku. Druga część pracy poświęcona jest historycznym audycjom radiowym. Autor wykazał potrzebę przypomnienia, zaprezentowania oraz zachowania od utracenia oleodruków oraz audycji radiowych wpisujących się w dziedzictwo kulturowe Śląska.

dr inż. Karol Król, prof. URK
Przewodniczący Jury konkursowego
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK