Archiwum 2022

23 grudnia 2022 # # #

 » Życzenia świąteczne

#


22 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W środę 21 grudnia 2022 roku odbyło się kolejne seminarium naukowe zespołu GeoSen. W seminarium uczestniczyli pracownicy URK, Geomatic i Coramaps. Omawiane były kwestie doboru danych treningowych o odpowiedniej jakości, z uwzględnieniem digitalizacji pól treningowych. W efekcie ustalono zakres i źródła danych, które posłużą za dane treningowe.

# # #


14 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 14 grudnia 2022 roku miał miejsce pierwszy dzień zdjęciowy w @KGPiAK. Kręciliśmy materiały informacyjne i promocyjne o kierunkach gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia, ale także materiały dydaktyczne na interaktywną platformę Centrum e-Learningu URK. Rezultaty wkrótce!

# # #

Od lewej: Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku leśnictwo oraz dr inż. Renata różycka-Czas; dr inż. Karol Król, prof. URK; dr Julia Gorzelany.


 12 grudnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

12 grudnia 2022 r. pracownicy Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Pan Dyrektor Departamentu Technicznego Łukasz Półchłopek i Pani Zastępca Dyrektora Departamentu Technicznego Agata Ojczyk poprowadzili wykłady dla studentów II stopnia kierunków gospodarka przestrzenna oraz geodezja i kartografia. Tematyka wykładów dotyczyła:

I. Gospodarowanie nieruchomościami KZN
1. Przygotowanie wykazów nieruchomości
2. Analiza i pozyskanie nieruchomości do Zasobu KZN
3. Regulacja stanów prawnych nieruchomości
4. Bieżące gospodarowanie nieruchomościami
5. Uczestnictwo w procesie planistycznym (MPZP, SUiKZP, WZ, specustawa mieszkaniowa)
6. Rozdysponowanie nieruchomości
7. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe
II. Działalność operacyjna KZN
1. Tworzenie portali i baz danych
2. Statystyka
3. Uczestnictwo w procesie legislacyjnym
4. Wyjazdy interwencyjne

# # #

Po wykładach odbyło się spotkanie Pana Łukasza Półchłopka i Pani Agaty Ojczyk z pracownikami @KGPiAK: prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem – Kierownikiem Katedry, dr hab. inż. Tomaszem Salatą, prof. URK, Prodziekanem ds. kierunków: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna oraz dr Julią Gorzelany, podczas którego omówiono potencjalne obszary współpracy pomiędzy KZN a Uniwersytetem Rolniczym. Liczymy na owocną i długoterminową współpracę!
Pan Łukasz Półchłopek i Pani Agata Ojczyk są absolwentami kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Galeria fotografii


 8 grudnia 2022 # # #

 » Porozumienie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział w Krakowie

We wtorek 8 grudnia 2022 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zawarł porozumienie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli:
— JM Rektor URK dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK,
— Dziekan Wydziału IŚiG, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK,
— Prodziekan ds. Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Przestrzennej dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK,
— Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu prof. dr hab. inż. Józef Hernik,
— opiekun kierunku gospodarka przestrzenna, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu dr inż. Renata Różycka-Czas.

# # #

Fot. Izabella Majewska

Towarzystwo Urbanistów Polskich reprezentowali:
— dr inż. arch., arch. kraj. Marceli Łasocha — prezes krakowskiego oddziału TUP,
— mgr Paweł Krupa — koordynator Sekcji Nauki i Edukacji TUP,
— dr inż arch. kraj. Agata Walczak — członek zwyczajny TUP.


 25 listopada 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 25 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe, na którym dyskutowano kierunki dalszego rozwoju @KGPiAK w płaszczyznach: naukowej, organizacyjnej oraz dydaktycznej.

# #


 25 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Obecnie wiele państw zmaga się z problemami prawidłowego gospodarowania przestrzenią. Jednym z takich problemów jest nadmiar terenów przeznaczanych pod zabudowę. Opracowanie oparte na analizie publikacji, raportów rządowych i opinii branżowych identyfikuje główne czynniki prowadzące do zmian w zasadach przeznaczania terenów pod zabudowę, jakie zaszły w polskim prawie planistycznym w 2015 roku. Przypadek polskiego prawa planistycznego pokazuje, iż nieprecyzyjne przepisy, choć słuszne w swym zamyśle, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i wymagają znacznego doprecyzowania, zwłaszcza pojęciowego. Zapraszamy do lektury artykułu naukowego dr inż. Anity Kukulskiej-Kozieł, prof. URK:

Kukulska-Kozieł, A. (2023). Buildable land overzoning. Have new planning regulations in Poland resolved the issue?. Land Use Policy, 124, 106440. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106440

24 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W środę 23 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe GeoSen z członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. W trakcie sesji merytorycznych przeprowadzono konsultacje architektoniczne i omówiono kierunki wdrażania projektu [program seminarium].

Galeria fotografii

W czwartek 24 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowe GeoSen z członkami Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie (TUP). W trakcie sesji merytorycznych przeprowadzono konsultacje urbanistyczne i omówiono kierunki wdrażania projektu [program seminarium].

Galeria fotografii


 23 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Ogłoszony w 2021 roku Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji został rozstrzygnięty.

 # #

Dr inż. Katarzyna Cegielska otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie w dziedzinie geoinformacji. Nagrodzona została praca pt. Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS, wykonana pod opieką dr hab. inż. Tomasza Salaty, prof. URK. Gratulujemy.


22 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową autorstwa dr inż. Karola Króla, prof. URK pt. Koncepcja Smart SEO w zarządzaniu jakością serwisów internetowych jednostek administracji publicznej.

#

Publikacja dofinansowana w ramach środków pozyskanych w konkursie dla jednostek organizacyjnych URK na rzecz wsparcia przedsięwzięć naukowych istotnych dla podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse, matematyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości (Komunikat Nr 11/2022 Rektora URK z dnia 2 marca 2022 roku) oraz ze środków na aktywizację działalności naukowej zgodnie z Zarządzeniem Rektora 190/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz 16/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku.


 21 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy MINIATURA 5

Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach udostępnia wyjątkową kolekcję zapomnianych komputerów, które wspomagały socjalistyczne wysiłki przemysłowe i wojskowe. Z kolei Muzeum Elektroniki to obowiązkowy punkt na mapie Krakowa, nie tylko dla dla fanów retrogamingu czy też retrocomputingu, ale także dla miłośników polskiej elektroniki.

# # # #

Fragmenty ekspozycji Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach. Ekspozycja ODRA 1305 centrum obliczeniowe. Fot. Karol Król

Muzeum Elektroniki w Krakowie pozwala przenieść się do czasów, kiedy polski przemysł elektroniczny pracował pełną parą, a wielkim marzeniem młodzieży było posiadanie sprzętu marki Commodore lub Atari. Spore wrażenie robi pokaźna kolekcja polskich odbiorników radiowych i wzmacniaczy spod znaku Unitra.

Wizyty studyjne zrealizowano w ramach projektu naukowego MINIATURA 5 pt. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich (2021/05/X/HS3/00859), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 


15 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

KGPiAK posiada wśród wielu zagranicznych ośrodków naukowych swoich bliskich partnerów. Jednym z nich jest Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem). W dniach 22-29 października 2022 roku dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK, dr inż. Katarzyna Cegielska oraz dr inż. Tomasz Noszczyk, prof. URK realizowali w Budapeszcie tygodniowy staż naukowy.

#  # #

W trakcie pobytu rozwijali zapoczątkowaną w 2017 roku udaną współpracę z naukowcami z MATE, która wówczas zaowocowała dwoma publikacjami nawykowymi 1, 2. W trakcie tegorocznego pobytu w Budapeszcie członkowie zespołu projektowego z @KGPiAK prowadzili kolejne badania naukowe i pracowali nad ich publikacją.

Galeria fotografii


14 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy GeoSen

W czwartek 10 listopada 2022 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu URK GeoSen. Temtem przewodnim prac projektowych była identyfikacja trendów i tendencji w zagospodarowaniu terenu oraz w relacjach miejsko-wiejskich poprzez wytypowanie miejsc występowania zmian w sposobie zagospodarowania i pokrycia terenu oraz zdefiniowanie kluczowych cech urbanistycznych i krajobrazowych.

# #

W poniedziałek 14 listopada 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie seminaryjne zespołu URK GeoSen. Na seminarium przyjęto wstępne ustalenia dotyczące zastosowania wybranych źródeł danych, w tym bazy danych obiektów topograficznych (BDOT), CORINE Land Cover oraz ATKIS Basis DLM, a także wyboru danych treningowych.

# #


12 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy RuralStrateg

W październiku i listopadzie 2022 roku członkowie zespołu projektowego RuralStrateg odbyli wizyty studyjne w wybranych miejscowościach Małopolski, w tym: Bobowej, Szymbarku, Siołkowej, Nowym Sączu i okolicach, a także w Gorlicach.

# # # #

Od lewej: Cerkiew Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bielance; wnętrze gotyckiego kościoła św. Zofii w Bobowej; wolno stojąca dzwonnica z 1692 roku w Chomranicach; muzeum nafty w Gorlicach. Fot. Karol Król

Przedmiotem wizyt były miejsca, w których zlokalizowane są elementy dziedzictwa kulturowego regionu, również te mniej znane. Wizyty pokazały, że historie lokalnych społeczności są dobrze upamiętnione i udokumentowane, także w formie cyfrowej. 


 11 listopada 2022 # # #

 » Cykl: projekt naukowy MINIATURA 5

Na osi Kraków-Katowice-Warszawa-Wrocław rozmieszczone są placówki dokumentujące historię rozwoju komputeryzacji w Polsce i na świecie. Miejsca te odwiedził dr inż. Karol Król, prof. URK z @KGPiAK. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu MINIATURA 5 pt. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.

# # # #

Od lewej: Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery we Wrocławiu; Narodowe Muzeum Techniki oraz Muzeum Komputerów i Gier w Warszawie. Fot. Karol Król

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe najczęściej kojarzone jest z szeroko rozumianym oprogramowaniem (software heritage) oraz (archaicznym) sprzętem komputerowym (hardware heritage). Cyfrowe dziedzictwo to także sposoby zachowania sprzętu i oprogramowania dla przyszłych pokoleń oraz charakterystyka otoczenia społeczno-gospodarczego, w którym funkcjonowały.


9 listopada 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 9 listopada 2022 roku odbyły się pierwsze zajęcia z planowania przestrzennego prowadzone przez przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna w ramach porozumienia z URK.

# # #

Jest to pierwszy i do tej pory jedyny program z planowania przestrzennego w Polsce prowadzony przez przedstawicieli samorządu architektów na wydziale innym niż Architektura.

Galeria fotografii


2 listopada 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Katarzyna Cegielska od 1 do 17 października 2022 roku przebywały na stażu naukowym w Wietnamie. Staż realizowany był na Vietnamese-German University w Ho Chi Minh City i współfinasowany w ramach stypendiów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA (Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej).

# # #

Podczas stażu dr inż. Anita Kukulska-Kozieł, prof. URK oraz dr inż. Katarzyna Cegielska przeprowadziły m.in. wykłady plenarne na temat prawnych i przestrzennych aspektów gospodarowania przestrzenią w Polsce dla studentów Sustainable Urban Development Programme w ramach seminarium naukowego oraz rozwijały współpracę naukową z pracownikami Vietnamese-German University, która mamy nadzieję, w przyszłości zaowocuje kolejnymi publikacjami naukowymi i wspólnymi projektami badawczymi.

Galeria fotografii


26-29 października 2022 # # #

» Cykl: projekt naukowy GeoSen

We wtorek 25 października 2022 roku odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego URK GeoSen.

# # #

Na seminarium zaprezentowane zostały metodyka oraz wyniki typowania obszarów badawczych. Poczyniono także pewne ustalenia względem identyfikacji wizualnej projektu w mediach cyfrowych i w materiałach drukowanych. 

Ustalenia poczynione na zebraniu zespołu URK GeoSen zostały zaprezentowane podczas seminarium, które odbyło się w piątek 28 października br. Członkowie zespołów projektowych z Polski i Niemiec przedstawili wyniki typowania obszarów badawczych. Wytypowane obszary zostaną teraz poddane ocenie eksperckiej.

# #  #


18 października 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w dniu 14 października 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Krakowie (TUP) z pracownikami Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy.

# # #

Ze strony TUP o. Kraków uczestniczyli:
Marceli Łasocha – prezes,
Tomasz Babicz – członek zarządu oraz koordynator zespołu ds. Nauki i Edukacji,
Paweł Krupa – członek zwyczajny oraz koordynator zespołu ds. Nauki i Edukacji.

Ze strony WISIG uczestniczyli:
Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK,
Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik.


15 października 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Krajobraz kulturowy polskiej wsi jest nieodłącznie związany ze szczególnym, wielowiekowym systemem, który łączy tradycję rolniczą i bioróżnorodność. Jednym z takich unikalnych obszarów jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Badania zespołu naukowców z @KGPiAK potwierdziły, że zanikanie systemów rolniczych na skutek zmian społeczno-gospodarczych i środowiskowych stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kulturowej. Więcej w artykule:
Prus, B., Uruszczak, M., Hernik, J. (2022). Arguments based on biocultural diversity to cease abandonment of traditional agricultural systems: Lessons from Poland. Biodivers Conserv., 31, 1-26. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02297-2 


14 października 2022 # # #

 » Euroregion Karpacki

Prof. Józef Hernik w dniu 12 października 2022 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Zebranie odbyło się na Politechnice Krakowskiej w Sali Senackiej z udziałem profesora z Chin.

# # #


10 października 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Miejsc, w których beton rządzi nie brakuje. Jak to zatrzymać w polskich miastach? Odpowiedzi udzielili mieszkańcy oraz specjaliści z @KGPiAK w TVP3 Kraków (materiał od 14 minuty).

# # #


 29 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

We wtorek 27 września 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG. Na spotkaniu omówiono szczegóły prowadzenia zajęć dydaktycznych z planowania przestrzennego na kierunkach GiK i GP w ramach zawartego porozumienia.

# # #

W spotkaniu ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, arch. Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP oraz arch. Dorota Verey. Ze strony @KGPiAK uczestniczyli: Kierownik KGPiAK, prof. dr hab. inż. Józef Hernik, Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym. 


28 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pracowników @KGPiAK. Artykuł pt. Urban green spaces management during the COVID-19 pandemic: experiences from Kraków, Poland opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Land Degradation and Development @WileyGlobal. Celem pracy było określenie wpływu pandemii COVID-19 na zarządzanie miejskimi terenami zielonymi, zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców w zakresie doposażenia miejskich terenów zielonych oraz ocena ich dostępności.

#

Autorzy zaproponowali rekomendacje dla instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie miejskimi terenami zielonymi w Krakowie. Badania stanowią innowacyjne połączenie analizy przestrzennej, podejścia jakościowego (wywiad ekspercki) i metody ilościowej (ankieta).

Gorzelany, J., Noszczyk, T., Kukulska-Kozieł, A. and Hernik, J. (2022), Urban green spaces management during the COVID-19 pandemic: experiences from Kraków, Poland. Land Degradation and Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.4469 


26 września 2022 # # #

 » Cykl: projekty naukowe

W dniach 21-23 września br. dr inż. Karol Król, prof. URK z zespołu projektowego RuralStrateg @KGPiAK odbył wizyty studyjne w trzech miejscowościach Małopolski: Bobowej, Szymbarku oraz Siołkowej. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter i wiele do opowiedzenia. Wizyty odbyły się w ramach cyklu badawczego pt. Wielkie historie małych społeczności, którego celem jest skompletowanie dokumentacji dla studiów przestrzennych i krajobrazowych wybranych miejscowości Małopolski.

# # # #

Wyjazdy zrealizowano w ramach projektu naukowego RuralStrateg — Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowano ze środków budżetu państwa Nauka dla Społeczeństwa.


 14 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 12-14 września 2022 roku odbyło się seminarium naukowe @KGPiAK @UR_WISiG. Na seminarium wypracowano ramy dla projektów naukowych w zakresie terenów zieleni w obszarach podmiejskich.

# # # 


9 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W czwartek 8 września br. odbyło się zdalne spotkanie pracowników @KGPiAK z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ–PIB). Spotkanie dotyczyło przyszłej współpracy w ramach podpisanego trójstronnego porozumienia pomiędzy URK, IOŚ-PIB oraz Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (EPA).

#

Na zebraniu poruszono także kwestię partnerstwa w przygotowaniu wspólnego wniosku projektowego do jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA


 8 września 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 7 września 2022 r. miało miejsce spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pracowników URK z zastępczynią Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu, panią Pauliną Surman. Spotkanie odbyło się w ramach projektu RuralStrateg.

#

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik @KGPiAK, dr hab. Wioleta Knapik, prof. URK – kierownik projektu RuralStrateg, kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów URK, Paulina Surman – Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu, dr inż. Gabriela Zięć oraz dr hab. inż. Adam Florkiwicz, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności.

 


7 września 2022 # # #

 » Cykl: projekty naukowe

W środę 7 września br. odbyło się kolejne seminarium zespołu projektowego GeoSen. Tematem przewodnim były sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności.

#


 31 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

We wtorek 30 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG. Na spotkaniu omówiono szczegóły współpracy w ramach zawartego porozumienia.

Ze strony MPOIA RP uczestniczyli: arch. Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP, arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, arch. Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP oraz arch. Dorota Verey.

# #

Ze strony @KGPiAK uczestniczyli: Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik, Prodziekan ds. Kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK, oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym.

Galeria fotografii


 22 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W poniedziałek 22 sierpnia 2022 roku JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK podpisał umowę o współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Ze strony MPOIA RP sygnatariuszami umowy byli: Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP oraz Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP. Koordynacją zadań wynikających z umowy zajmie się @KGPiAK @UR_WISiG.

# #

W spotkaniu inaguracyjnym uczestniczyli także: Marek Tarko – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, prof. dr hab. inż. Józef Hernik oraz dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK – koordynator przedmiotów związanych z planowaniem przestrzennym.

Galeria fotografii


6 sierpnia 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z monografią naukową pt. Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Opracowanie powstało pod redakcją naukową Karola Króla, Józefa Hernika oraz Barbary Prus z @KGPiAK. Publikacja może posłużyć m.in. jako materiał źródłowy przy opracowywaniu strategii rozwoju jednostek samorządowych.

#

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20443677

Monografię opracowano w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural heritage of small homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie.


21 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji pracowników @KGPiAK, która powstała we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł pt. Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes opublikowano w prestiżowym czasopiśmie The Anthropocene Review @SAGE (200 pkt wg MEiN).

Celem pracy było zbadanie przestrzenno-czasowych zmian terenów zieleni w polskich miastach. Badania przeprowadzono w skali makro (dla wszystkich 936 polskich miast) i w skali mikro (na przykładzie dwóch miast: Krakowa i Torunia) w latach 2006-2018.

Noszczyk, T., Cegielska, K., Rogatka, K., Starczewski, T. (2022). Exploring green areas in Polish cities in context of anthropogenic land use changes. The Anthropocene Review. https://doi.org/10.1177/20530196221112137  


16 lipca 2022 # # #

 » Borderland Cultural Heritage

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik odbył wizytę badawczą na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) 10-11 lipca. Podczas wizyty wypracowano plan wspólnych międzynarodowych badań w nurcie Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza (Borderland Cultural Heritage). Ze strony @KGPiAK w badaniach uczestniczą także: prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Czerkes, dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz–Mamacarczyk oraz dr inż. Karol Król, prof. URK.

# # #

Do tej pory zespół @KGPiAK przeprowadził międzynarodowe badania w ramach nurtu Borderland Cultural Heritage na Ukrainie. Wyniki tych badań opublikowano:

Cherkes, B.; Hernik, J.; Król, K.; Wilkosz-Mamcarczyk, M. Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges—Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability 2021, 13, 7898. https://doi.org/10.3390/su13147898

Galeria fotografii 


15 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W czwartek 14 lipca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich.

# # #

W seminarium uczestniczyli członkowie zespołów projektowych z Wydziałów Rolniczo-Ekonomicznego, Technologii Żywności oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji (@KGPiAK). Na spotkaniu omówiono efekty dotychczasowych prac oraz przyjęto strategię dalszych działań.

Galeria fotografii 


14 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W środę 13 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę @KGPiAK z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Kraków, reprezentowanym przez dr inż. arch. kraj. Marcelego Łasochę oraz mgr inż. arch. Tomasza Babicza.

# # #

Na spotkaniu zainicjowano współpracę oraz omówiono wybrane aspekty szeroko rozumianej urbanistyki i gospodarki przestrzennej.

Galeria fotografii


13 lipca 2022 # # #

 » Projekt naukowy: GeoSen

We wtorek 12 lipca 2022 roku odbyło się polsko-niemieckie seminarium kick-off meeting w ramach projektu naukowego GeoSen, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na seminarium omówione zostały zagadnienia metodologiczne badań.

# # #

W seminarium uczestniczyli m.in. Prof. Dr.-Ing. H.-J. Linke (Fachgebiet Landmanagement, Institut für Geodäsie, Technische Universität Darmstadt), Dr.-Ing. Markus Huhn (CORAmaps GmbH), Miriam Mayer, M.Sc. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Technische Universität Darmstadt, Institut für Geodäsie, Fachgebiet Landmanagement) oraz zespół projektowy z @KGPiAK.

Galeria fotografii


 11 lipca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją, która powstała w @KGPiAK we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach: Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Artykuł ukazał się w czasopiśmie naukowym Global Knowledge, Memory and Communication @EmeraldGlobal.

Autorzy wykazali, że cyfrowy dorobek kulturowy obszarów wiejskich to zbiór cyfrowych artefaktów utworzonych na tych obszarach i charakterystycznych dla tych obszarów. Cyfrowe artefakty obszarów wiejskich dokumentują nie tylko zmiany w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także infrastrukturalne, środowiskowe, kulturowe i społeczno-gospodarcze.

Król, K., Zdonek, D. (2022). Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Global Knowledge, Memory and Communication. https://doi.org/10.1108/GKMC-03-2022-0052 


1 lipca 2022 # # #

 » Projekt naukowy: GeoSen

W piątek 1 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie inaguracyjne w ramach projektu naukowego GeoSen „Sztuczna inteligencja i geodane dla sensybilizacji lokalnych społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego”. W spotkaniu uczestniczył zespół @KGPiAK oraz Geomatic Michał Wyczałek-Jagiełło.

# # # #

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego, który za pomocą dedykowanych narzędzi i algorytmów obliczeniowych pozwoli identyfikować zmiany zagospodarowania i pokrycia terenu. Zadaniem systemu jest wspieranie procesów nowoczesnego planowania przestrzennego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Galeria fotografii
Program seminarium

#

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej.


29 czerwca 2022 # # #

» Projekt naukowy Agrobiodiversity

W dniach 11–19 czerwca 2022 roku Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy prof. dr hab. inż. Józef Hernik przebywał z wizytą naukową na Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Celem wizyty było zakończenie prac i wysłanie międzynarodowego wniosku badawczego zakwalifikowanego do II etapu w ramach konsorcjum do programu 2022 Joint FACCE-JPI Suscrop Call on Agrobiodiversity.

# # #

W skład konsorcjum projektu pod kierownictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wchodzą: University of Florence (Włochy), Estonian University of Life Sciences (Estonia), Ankara University (Turcja), UCLouvain (Belgia) oraz University of Hohenheim (Niemcy).

Galeria fotografii


28 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 26-27 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt. „Trwałość projektu Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn w badaniach i we wdrożeniach” (Dwór Sieraków, Dobczyce). Na spotkaniach roboczych wypracowano koncepcję dwóch projektów naukowych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Wymierne efekty wkrótce.

# # #

Seminarium odbyło się w ramach podsumowania i kontynuacji projektu naukowego Cultural Heritage of Small Homelands.

Galeria fotografii
Program seminarium

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.


24 czerwca 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Ogłoszony w 2021 roku Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2021 r.) został rozstrzygnięty.

#

Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie uzyskała praca pt. „Koncepcja multimetrycznego indeksu antropopresji opracowanego w środowisku GIS” autorstwa dr inż. Katarzyny Cegielskiej (promotor: dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR) z @KGPiAK @UR_WISiG. Gratulacje!


20 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu @UR_WISiG rozpoczęła realizację projektu naukowego RuralStrateg: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich.

#

Celem projektu RuralStrateg jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność ta polaga na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego. Kierownikiem projektu jest dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK z @WydziaE. W realizację projektu z ramienia @KGPiAK zaangażowani są prof. Józef Hernik oraz dr Karol Król.


7 czerwca 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu z przedstawicielami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (MPOIA RP). Na spotkaniu obecni byli Piotr Chuchacz – Przewodniczący Rady MPOIA RP oraz Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA RP.

#  #  #

Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej.

Galeria fotografii

Media społecznościowe MPOIA RP


 6 czerwca 2022 # # #

 » Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W piątek 3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium naukowe pt: Zakorzenieni w dziedzictwie, otwarci na innowacje, połączone ze spotkaniem społeczności studentów i absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna @KGPiAK @UR_WISiG.

  #

Seminarium było częścią podsumowania projektu naukowego ‘Cultural heritage of small homelands’ finansowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Galeria fotografii
Program seminarium


18 maja 2022 # # #

» Silne aglomeracje – silne Karpaty

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik odbył wizytę studyjną w dniach 10-11 maja 2022 r. w ramach projektu pn. „Silne aglomeracje – silne Karpaty”, Rzeszów. W pierwszym dniu wizyty uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, a w drugim dniu wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU”.

# # #


17 maja 2022 # # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

W dniach 8-13 maja 2022 r. naukowcy z Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gościli na stażu naukowym w @KGPiAK. W ramach stażu goście z Torunia uczestniczyli w seminariach naukowych: Cultural Heritage 2022 (9 maja 2022 r.) oraz Współczesne przemiany przestrzeni miejskiej a dziedzictwo kulturowe (12 maja 2022 r.).

# # #

Istotnym elementem stażu była wizyta studyjna w Nowej Hucie, w trakcie której omawiano założenia koncepcji urbanistycznej i zieleni miejskiej.


14 maja 2022 # # #

» Projekt naukowy Agrobiodiversity

W dniach 30 kwietnia – 4 maja 2022 roku Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy prof. dr hab. inż. Józef Hernik przebywał z wizytą naukową na Uniwersytecie we Florencji (Włochy). Jej celem było zakończenie prac w ramach konsorcjum nad projektem badawczym do programu 2022 Joint FACCE-JPI Suscrop Call on Agrobiodiversity. SusCrop otrzymuje fundusze z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020.

#  #  #

W skład konsorcjum projektu pod kierownictwem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wchodzą: University of Florence (Włochy), Estonian University of Life Sciences (Estonia), Ankara University (Turcja), UCLouvain (Belgia) oraz University of Hohenheim (Niemcy). Miło nam poinformować, że wniosek został zakwalifikowany do II etapu.


 10 maja 2022 # # #

» Dziedzictwo kulturowe w programie Tematy Dania

9 maja 2022 roku prof. Józef Hernik z @KGPiAK oraz Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska uczestniczyli w programie Tematy Dnia w TVP3 Kraków. Odpowiadali na pytania o dziedzictwo kulturowe.

#

Warto zwiedzać Małopolskę, miejsca nieoczywiste, wydawać by się mogło niepozorne. Można je odkryć w Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. Relacja w Kronice TVP3 Kraków (15 minuta)


9 maja 2022 # # #

» Cultural Heritage 2022

W poniedziałek 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Cultural Heritage 2022. W trakcie wydarzenia zaprezentowano Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (ISBN 978-83-66602-48-9) pod redakcją prof. Józefa Hernika, dr inż. Karola Króla, prof. URK oraz dr hab. inż. Barbary Prus, prof. URK z @KGPiAK.

#  #  #  #

Relacja wideo

Relacja fotograficzna

Relacja prasowa URK

Program seminarium


 28 kwietnia 2022 # # #

» Porozumienie o współpracy

26 kwietnia 2022 roku w Rezydencji Ambasadora USA Marka F. Brzezinskiego w Warszawie prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą podpisał trójstronne porozumienie z Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency) i Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

#  #

Od lewej: Prof. Andrzej Sechman, Ambasador Mark F. Brzezinski, Dr Barbara Czesak, Prof. Józef Hernik. Koordynatorzy prozumienia — Dr. Richard Baldauf (USA) i Prof. Józef Hernik (KGPiAK). Laboratorium EPA w North Carolina (2019 r.).

#  #  # 
 

Porozumienie ‘Air pollution mitigation through urban design and green infrastructure’ ma na celu prowadzenie badań dotyczących wpływu odpowiednio zaplanowanej zieleni na jakość powietrza. Inicjatorem podpisania porozumienia był prof. dr inż. Józef Hernik z @KGPiAK. Życzymy owocnej współpracy! 


27 kwietnia 2022 # # #

» @KGPiAK w mediach społecznościowych

Zapraszamy na oficjalny kanał YouTube @KGPiAK, na którym opublikowano m.in. Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Na multimedialny katalog składa się 19 filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe wybranych gmin Małopolski oraz film prezentujący zaangażowanie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w identyfikację i ochronę tego dziedzictwa. Filmy powstały w ramach projektu naukowego: Cultural Heritage of Small Homelands.

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.


 26 kwietnia 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Wielu użytkowników wspomina pierwsze kroki stawiane w Internecie z nostalgią i rozrzewnieniem. Pierwsze strony internetowe publikowane na bezpłatnych serwerach wzbudzają nierzadko duży sentyment. Zapraszamy do zapoznania się ze spojrzeniem na przemijanie w Internecie z perspektywy cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Badania przeprowadzono pod kierunkiem dr inż. Karola Króla, prof. URK* we współpracy z dr inż. Dariuszem Zdonkiem z Politechniki Śląskiej.

Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236, https://doi.org/10.3390/su14095236

*artykuł powstał w ramach nurtu badawczego KGPiAK zainicjowanego przez prof. Józefa Hernika nt. Dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn.


20 kwietnia 2022 # #

» Konkurs 'Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym'

Z satysfakcją informuję, że jury jednomyślnie wyłoniło zwycięzców pierwszej edycji konkursu dla uczniów szkół średnich nt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w poniedziałek 9 maja br. o godzinie 12:00 w trakcie międzynarodowego seminarium poświęconego zagadnieniom dziedzictwa kulturowego (pobierz program wydarzenia).
Zapraszamy do udziału rodziny, wychowawców oraz wszystkich zaprzyjaźnionych uczniów.

dr inż. Karol Król, prof. URK
Przewodniczący jury konkursowego

 


 4 kwietnia 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa

Economizing Nature, Call for Papers, Special Track in ENVIROINFO2022 26th – 28th September 2022 at University of Hamburg, Germany. Full details of Scope and Topics; Submission Types and Dates.

Special Track Co-Chairs:
Horst Kremers, CODATA-Germany (Berlin), office@Horst-Kremers.de
Józef Hernik, University of Agriculture (Krakow, Poland) jozef.hernik@urk.edu.pl
Sahil Shah, Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED), (GB) sahil@allfed.info


  22 marca 2022 # #

» Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

21 marca 2022 roku odbył się Dzień Otwarty Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W organizację zaangażowali się także pracownicy @KGPiAK. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty praktyczne. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją: https://tiny.pl/9n8wx

# # # # 


 14 marca 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym w czasopiśmie naukowym Sustainability (ISSN: 2071-1050, Current Impact Factor: 3.251) nt. Local and Global Threats to Rural and Peri-Urban Cultural and Natural Landscapes (Lokalne i globalne zagrożenia dla wiejskich i podmiejskich krajobrazów kulturowych i naturalnych ).

Redaktorami zeszytu są prof. Józef Hernik, dr hab. Barbara Prus, prof URK oraz dr Karol Król, prof URK.

Krajobrazy kulturowe i przyrodnicze to zintegrowane, mozaikowe układy elementów społecznych i środowiskowych ukształtowane przez wieki. Ich potencjał można oceniać pod kątem walorów estetycznych, przyrodniczych i kulturowych, które należy rozpatrywać wieowymiarowo. Rosnąca globalna presja na połączone krajobrazy rolno-leśne i podmiejskie powoduje ich nieodwracalne przekształcenia w obrębie unikalnego i podatnego na zmiany tradycyjnego krajobrazu lokalnego, jego różnorodności biologicznej oraz wartości ekologicznej i kulturowej. Wpływa również na tożsamość obszaru. Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym. Tematami tego zeszytu są m.in.:

 • krajobrazy rolniczo-leśne,
 • krajobrazy kulturowe,
 • krajobrazy wrażliwe pod względem kulturowym i środowiskowym,
 • globalne i lokalne zagrożenia,
 • opracowanie nowych wzorców zarządzania krajobrazem,
  nowe podejście do ochrony krajobrazu.

 25 lutego 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do publikowania w zeszycie specjalnym w czasopiśmie naukowym LAND (ISSN: 2073-445X, Current Impact Factor: 3.398) nt. Impact of Socioeconomic Changes on Urban and Rural Spatial Planning and Space Management (Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na planowanie przestrzenne miast i wsi oraz zarządzanie przestrzenią).

Redaktorami zeszytu są prof. Józef Hernik, dr Karol Król, prof URK oraz dr hab. Barbara Prus, prof URK.

Minione dekady to czas ożywionych zmian społeczno-gospodarczych, których konsekwencje zaobserwować można w otaczającej nas przestrzeni, zarówno tej industrialnej, jaki i przyrodniczej i kulturowej. Dynamiczne zmiany zachodzą m.in. w przestrzeni, sposobach jej ukształtowania i zagospodarowania, ale także jej ochrony i użytkowania. Zmiany te są konsekwencją rozwoju w obszarach prawa, polityki, techniki i technologii oraz ochrony środowiska. Są także konsekwencją przemian kulturowych i zmian klimatycznych. Zmieniające się uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ale także presji środowiskowych i zagospodarowania i ukształtowania terenu są bardzo zróżnicowane i mają złożony charakter. To wydanie specjalne ma na celu zaprezentować pogłębione badania nad wpływem zmian społeczno-gospodarczych na planowanie i zarządzanie przestrzenią miejską i wiejską. Lepsze poznanie tych zmian jest konieczne do sprawnego przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących przemian i takiego ukierunkowania polityki społeczno-gospodarczej oraz klimatycznej, które umocni podstawy dla zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

 • planowanie przestrzenne w polityce rozwoju i rozwoju regionalnym,
 • planowanie przestrzenne zintegrowane z planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • badania rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • opracowywanie multimetrycznych wskaźników rozwoju i oceny zagospodarowania przestrzennego,
 • metody taksonomiczne w ocenie zmian funkcjonalno-przestrzennych i presji środowiskowych,
 • zastosowanie metod taksonomicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • efektywne planowanie inwestycji publicznych w warunkach zmniejszającego się zaludnienia i zagrożenia utratą funkcji,
 • analizy danych społeczno-gospodarczych i środowiskowych, 
 • typologia obszarów funkcjonalnych, identyfikacja obszarów problemowych i wzorcowych,
 • opracowanie wskaźników monitorowania miejskich i wiejskich obszarów funkcjonalnych,
 • analizy procesów gospodarowania i zarządzania przestrzenią, ale także ciekawe studia przypadków.

  18 lutego 2022 # #

» Cykl: konferencje naukowe

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik – kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu otwiera międzynarodową konferencję „Cultural Heritage 2021”. Relację opublikowano w Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 4(129), 51-53 → https://tiny.pl/9l12j

#

 


15 lutego 2022 # #

» Cykl: działalność naukowa i dydaktyczna

Dr Julia Gorzelany z @KGPiAK otrzymała wyróżnienie od studentów @UR_WISiG. Nasza koleżanka znalazła się na liście TOP3 opracowanej na podstawie ankiet za semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Gratulacje!

#


 31 stycznia 2022 # #

» Cykl: rekrutacja

Jesteś zainteresowany rozwiązywaniem problemów środowiskowych, projektowaniem, analizowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni, tworzeniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz projektów architektonicznych? Zapoznaj się z ofertą Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji @UR_WISiG Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie @UR_Krakow. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym do Dziennika Polskiego Edukacja (pobierz plik PDF).

rekrutacja


25 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Naukowcy z @KGPiAK zbadali wpływ rozwoju miast i stref podmiejskich na zachowanie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego dawnej podkrakowskiej wsi Bronowice Małe. Układ ruralistyczny Bronowic Małych jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków (GEZ), jednak ze względu na atrakcyjną lokalizację podlega silnej presji inwestycyjnej.
Rozbudowane studia historyczno-architektorniczne pozwoliły opracować archetyp domu bronowickiego, który jest współczesną kontynuacją tradycyjnej zabudowy drewnianej, czyli tzw. chałupy bronowickiej. Przedstawiona autorska metoda (BCM), łącząca wywiad terenowy z założeniami taksonomii numerycznej, pozwala na ocenę spójności nowopowstającej zabudowy o funkcji mieszkaniowej z tradycyjnymi wzorcami zabudowy wsi. Wyniki badań pokazały, że pomimo ochrony w aktach prawa miejscowego oraz pomimo wpisu do GEZ, w Bronowicach Małych powstaje zabudowa niezgodna z obowiązującymi zapisami, kontrastująca z budynkami tworzącymi historyczny rdzeń wsi. W trakcie badań terenowych zaobserwowano dynamicznie powstającą zabudowę wielorodzinną, pomimo tego, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jedynie zabudowę o charakterze jednorodzinnym.

Olczak, B., Wilkosz-mamcarczyk, M., Prus, B., Hodor, K., Dixon-gough, R. (2022). Application of the building cohesion method in spatial planning to shape patterns of the development in a suburban historical landscape of a'village within Kraków'. Land Use Policy, 114, 105997. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105997


21 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Dotychczas zidentyfikowano szereg technik projektowych oraz atrybutów, które definiują niepowtarzalny charakter archaicznych witryn internetowych turystyki wiejskiej w Polsce. Witryny te nie zostały jednak zbadane pod kątem wykorzystania elementów graficznych tzw. e-folkloru. To pierwsza w Polsce i prawdopodobnie pierwsza praca na świecie poświęcona badaniom cyfrowego folkloru turystyki wiejskiej. Zapraszamy do lektury:

Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(13), 1165. https://doi.org/10.3390/su14031165


8 stycznia 2022 # #

» Cykl: publikacje naukowe

Zespół pracowników @KGPiAK opublikował ważne badania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na znaczenie zieleni miejskiej dla mieszkańców Krakowa w czasopiśmie Land Use Policy!
Wyniki badań wskazują, że odwiedzanie terenów zielonych w czasie pandemii COVID-19 dla ponad 75% ankietowanych miało bardzo duże lub duże znaczenie dla zmniejszenia poziomu ich stresu, a dla 54.2% badanych miało największe znaczenie dla poprawy ich ogólnego samopoczucia (54.2%). Z badań KGPiAK wynika też, iż mieszkańcy Krakowa są gotowi pokonywać większe odległości, aby obcować z zielenią w atrakcyjnym otoczeniu.
Jako, że w związku z pandemią zmieniło się postrzeganie i znaczenie miejskich terenów zielonych dla społeczeństwa Krakowa, należy chronić te tereny i potencjalnie je rozwijać. Sprzyja to bowiem poprawie samopoczucia i kondycji psychicznej ludzi. Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dotyczącym wpływu pandemii COVID-19 na znaczenie zieleni miejskiej dla społeczeństwa Krakowa:
Noszczyk T., Gorzelany J., Kukulska-Kozieł A., Hernik J. 2022. The impact of the COVID-19 pandemic on the importance of urban green spaces to the public. Land Use Policy, 113, 105925. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105925

#

 


Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2022).

Przejdź do archiwum wiadomości (rok 2021).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK